Globalt sker nu massvaccinationer mot sars-cov-2-viruset. I Sverige genomförs för närvarande vaccinationer främst med mRNA-vaccinerna från Pfizer/Biontech (90 procent) och Moderna (10 procent) [1]. Nyligen rapporterade New England Journal of Medicine (NEJM) och JAMA Dermatology [2, 3] om en ovanlig hudreaktion av Modernas vaccin. Eftersom antalet vaccinationer ökar stadigt är kunskap om och erkännande av biverkningar av dessa nya vacciner avgörande.

Följande fallbeskrivning illustrerar den ovanliga hudreaktionen:

En 55-årig frisk man utan kända allergier fick den första vaccinationen med Modernas vaccin. Följande dag inträffade väl kända biverkningar i form av lokal ömhet, feber, muskelsmärta, sjukdomskänsla och huvudvärk. Symtomen var kortvariga och försvann efter 24 timmar.

Sju dagar efter vaccinationen upptäckte patienten en stor homogen både brännande och kliande erytematös hudförändring nära injektionsstället som mest liknade en cellulit. Vid upptäckten var avvikelsen 9 cm i diameter (Figur 1), två dagar senare var den 14 cm (Figur 2). Det fanns inga andra symtom. Efter några dagars lokal behandling med en grupp 2-kortikosteroidsalva försvann förändringen helt.

I NEJM publicerades en studie där 30 240 deltagare i en klinisk fas 3-studie fick Modernas vaccin [2]. En omedelbar lokal hudreaktion på vaccinet observerades hos 84,2 procent av deltagarna; hos 244 deltagare (0,8 procent) sågs en fördröjd reaktion. Hudreaktionerna bestod av erytem, ​​ödem, indurerad hud och lokala symtom i form av ömhet och/eller klåda, men de försvann efter 4 till 5 dagar.

I en annan artikel i NEJM beskrivs en fallserie om 12 patienter som utvecklat en fördröjd hudreaktion efter Modernas vaccin [4]. Fem reaktioner bestod av grad 3-plack (≥10 cm i diameter). Vissa patienter hade samtidigt systemiska symtom, varav två också hade andra hudförändringar.

De flesta av patienterna fick behandling för sina symtom (exempelvis is och antihistaminer). Några patienter fick kortikosteroider (topiskt, oralt eller båda) och en patient fick antibiotika för misstänkt cellulit. Hudförändringarna försvann efter i genomsnitt 6 (2–11) dagar. Hudbiopsi utfördes hos en patient för att bekräfta misstanke om fördröjd eller T-cellsmedierad överkänslighet. Det fanns ett ytligt perivaskulärt och perifollikulärt lymfocytiskt infiltrat med några eosinofila granulocyter och mastceller.

Samtliga 12 patienter fick en andra dos av vaccinet. Hälften utvecklade inget recidiv av hudförändringar, tre patienter fick ett mindre recidiv och tre fick samma hudreaktion som efter den första dosen. Hudreaktionen efter den andra vaccinationen kom tidigare än efter den första. En fallserie med 14 patienter i JAMA Dermatology visar likartade resultat [3].

Liknande biverkningar har också rapporterats för Pfizer/Biontechs vaccin, men i betydligt mindre omfattning. En registerstudie visar 414 fall av hudreaktioner; 83 procent efter Modernas vaccin och 17 procent efter Pfizer/Biontech-vaccinet [5]. Fördröjda hudreaktioner i den vaccinerade armen kom dock främst efter vaccination med Moderna (94 procent), i genomsnitt 7 dagar efter den första dosen och med en genomsnittlig duration på 4 dagar.

Med tanke på de stora globala vaccinationskampanjerna är det viktigt att läkare är medvetna om mindre vanliga biverkningar, dels för att lugna och uppmuntra patienter att ta den andra dosen, dels för att förhindra att man i onödan skriver ut antibiotika till patienter.