Risken för klorokinförgiftning har ökat på grund av ökad förskrivning under senvintern och våren 2020. Statistik från E-hälsomyndigheten visar att antalet förskrivna och uthämtade förpackningar av klorokin tjugofaldigades i mars 2020 jämfört med mars 2019. Under samma period dubblerades även mängden förskrivet och uthämtat hydroxiklorokin, ett närbesläktat preparat.

Den ökade förskrivningen kan antas relatera till behandlingsstrategier som föreslogs mot covid-19 tidigt under coronapandemin [1]. Läkemedelsverket begränsade förskrivningsrätten i april 2020 [2]. Även de två bolag (Sanofi samt Astimex Pharma) som säljer preparaten bedömde den ökade försäljningen som bekymmersam och arbetade aktivt för att minska den.

Den omfattande förskrivningen i kombination med att man inte kunnat påvisa några gynnsamma effekter av preparaten vid covid-19-infektion ger oss anledning att misstänka att det finns en stor mängd överblivna tabletter i hemmen, vilket i sin tur kan leda till att antalet förgiftningstillbud (avsiktliga eller oavsiktliga) riskerar att öka [3, 4]. Avsiktliga självskadehandlingar har ofta ett starkt inslag av impulsivitet [5-7]. Insatser som minskar möjligheten till allvarliga impulsiva självskadehandlingar minskar dock det totala antalet genomförda självmord även över tid [3, 8-10].

Klorokinfosfat kan ge allvarliga toxiska symtom redan vid terapeutisk dosering [11]. Vid överdosering i självskadesyfte eller vid olyckstillfällen kan symtomen bli mycket allvarliga och svårbehandlade. Barn är särskilt känsliga, och intag av enstaka eller fåtal tabletter kan även med optimal vård leda till döden. Preparaten nämns ofta på »one pill can kill«-listor över pediatriska förgiftningstillbud [12].

Klorokin- och hydroklorokinförgiftning hör till de allra svåraste och allvarligaste förgiftningsfallen. Grunden till dagens behandlingsstrategier vid klorokinförgiftning lades under en våg av allvarliga förgiftningsfall i Frankrike på 1980-talet [18]. Utmärkande för klorokinförgiftning är att mortaliteten är hög på grund av svårbehandlad cirkulationskollaps trots adekvat vårdinsats [13, 14, 17, 18].

  • Ventrikelsköljning samt upprepad behandling med kol är ofta indicerad.
  • Visar patienten tecken på cirkulationspåverkan (vanligtvis EKG-förändringar eller hypotension) startas adrenalininfusion, och är ventrikelsköljning indicerad ska patienten intuberas först.
  • Vid cirkulatoriska symtom samt vid misstanke om stort intag påbörjas profylax med diazepam i hög dos.
  • Skulle patienten drabbas av allvarlig cirkulationsstörning rekommenderas HLR under lång tid, helst flera timmar, innan återupplivningsförsök avbryts.
  • Behandling med Ecmo bör övervägas tidigt [17-21].

Beroende på patientens tillstånd kan ytterligare behandlingsstrategier vara aktuella. Vi rekommenderar starkt att Giftinformationscentralen kontaktas vid alla fall av misstänkt klorokintoxicitet.

Antalet förpackningar av klorokinfosfat som hämtats ut på apotek var, som nämnts ovan, nästan 20 gånger fler i mars 2020 än i mars 2019 och antalet uthämtade förpackningar av hydroxiklorokin fördubblat. Mer än 90 procent av förpackningarna innehöll dessutom 100 tabletter, vilket motsvarar 50,5 kilo klorokinfosfat och 61,6 kilo hydroxiklorokin.

Den mängd tabletter som förskrevs våren 2020 representerar tusentals dödliga doser i svenska medicinskåp. Alla överblivna tabletter ska returneras till apotek för kassering. Förskrivande läkare bör uppmuntra till att så sker.