Det är mycket bra att Jonas Lindbäck och Region Västernorrland delar vår syn på att utbildning av läkare måste hålla hög kvalitet. Att Region Västernorrland tar ett stort ansvar i utbildningen av AT-läkare är väl känt och utmärkt. Fler regioner borde visa samma seriositet. Att storstadsregioner dammsuger mindre regioner på färdigutbildade läkare är oförsvarligt och ohållbart. Med den nya överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och regioner (SKR) och regeringen hoppas vi kunna se en förändring.  

Vi verkar vara överens om flera av de utmaningar regionerna står inför. Precis som Jonas Lindbäck skriver kommer AT och BT att samexistera under en övergångsperiod. Just därför anser vi att det är extra viktigt med nationell samordning. Det är till syvende och sist en fråga om ansvar, inte om det operativa arbetet i och kring den kliniska vardagen. Staten ansvarar för grundutbildningen och står bakom de senaste årens stora ökning av platser på läkarprogrammen. Då är det inte mer än rimligt att kräva att staten även tar ansvar för läkarnas fortsatta progression.  

När det överlåts till varje region att själv planera för kompetensförsörjningen av läkare blir det inte bra. Det visar inte minst dagens rekordlånga väntetider till AT. Sedan den 1 juli i år har regionerna ett lagstadgat ansvar att se till att det finns BT i en omfattning som motsvarar det planerade framtida behovet av specialistläkare. Det är därför en stor besvikelse och mycket allvarligt att endast 20 procent av behovet tillgodoses vid starten. Vi anser att Nationella vårdkompetensrådet bör få i uppdrag att ansvara för dimensionering av läkarnas utbildningstjänster. Att regionerna fortsatt ansvarar för rekrytering och utbildning av läkarna är bra. 

Jonas Lindbäck är oroad för att det kommer att råda konkurrens mellan AT- och BT-läkare i primärvården och psykiatrin. BT är en mycket friare form av tjänst än AT. Läkaren behöver inte tjänstgöra inom de olika blocken i en viss ordning och har dessutom en större valfrihet när det gäller tjänstgöringsställen. Att ST-läkare numera kan handleda AT-läkare är positivt och ger stora möjligheter. 

Vidare skriver Jonas Lindbäck att utbildningen av blivande specialistläkare måste få ta tid. Hur lång tid då, undrar vi. Regionerna har haft över 25 år på sig att lösa AT-platsbristen. Detta har de misslyckats med. Ska vi acceptera ytterligare 25 år för BT? Den tiden har vi inte. Sylfs återkommande undersökningar visar att ju längre tid läkarna väntar på AT, desto större är risken att de väljer att lämna hälso- och sjukvården. Samtidigt väntar stora pensionsavgångar i specialistläkarkåren. Att de blivande specialistläkarna väljer bort vården när de behövs som mest har inte samhället råd med.

Vi önskar att fler kunde uppvisa samma engagemang som Jonas Lindbäck och Region Västernorrland. All god lokal kunskap och erfarenhet kring kompetensförsörjning ska självfallet tas till vara. Men att tro att regionerna ska klara detta utan någon som helst nationell samordning, det vore naivt.