Sveriges yngre läkares förening (Sylf) belyser i en artikel många av de utmaningar vi i regionerna står inför med den nya utbildningsreformen som trädde i kraft den 1 juli. Under minst ett halvt decennium kommer AT och BT att samexistera, och en del av resurserna, såsom handledare och tjänstgöringsställen, kommer under denna period att vara mer ansträngda i de flesta regionerna jämfört med tidigare.

Sveriges Kommuner och regioner (SKR) uppskattar att utvecklingen av inflöde till AT-tjänster kommer att öka från dagens cirka 1 600 personer per år till att toppa år 2024 på cirka 1 725 personer årligen. Samtidigt kommer antalet personer som behöver genomgå BT att öka från fjolårets 0 till cirka 710 från och med 2021 och framåt – en nettoökning av cirka 835 personer årligen som har behov av bland annat klinisk tjänstgöring både inom primärvård och psykiatri.

Vi i Region Västernorrland har sedan länge värnat om utbildning och utbildningskvalitet. Vi är sedan flertalet år tillbaka i Sverigetoppen av regioner som utbildar flest AT-läkare per capita. Vi har sedan cirka 1 år tillbaka förberett för BT, och sedan länge pågår ett strategiskt och organisatoriskt arbete för att på bästa sätt få in fler utbildningsläkare i systemet. Om detta ska ske med bibehållen kvalitet är det dock av största vikt att det sker strukturerat och inte förhastat. Vi på regional nivå har en kontinuerlig dialog med mottagande kliniker av utbildningsläkare för att säkra och fortsätta utbildning av kollegor av hög kvalitet.

Nationellt har det sedan en tid tillbaka skapats nätverk både för studierektorer samt chefer för BT-läkare. Min erfarenhet av dessa nätverk är att samtliga drar åt samma håll som Sylf. Vi inom regionerna vill också utbilda blivande specialister inom våra respektive regioner, men vi har också diskuterat och samlats kring svårigheten att göra detta med bibehållen kvalitet. Detta måste få ta tid, och det måste ske regionalt om kvaliteten ska upprätthållas. Att tro att centralisering underlättar för inventering av handledare eller platser är enligt min mening närmast oklokt. Eventuell tro att denna inventering inte genomförs i regionerna skulle tangera naivitet. Vi i Region Västernorrland är mycket måna om att utbilda framtida kollegor för att på sikt säkra kompetensförsörjningen av specialister. Vi har god kunskap om detta regionalt och kommer bygga ut vårt BT-program successivt för att säkra kvaliteten för både våra AT-, BT- och ST-läkare – som alla är eller kommer att vara en viktig del av sjukvården i vår region. Om Sylf önskar dialog är de givetvis välkomna, men rekrytering av läkare och dimensionering av utbildningen sköter vi bäst regionalt.