Läkarutbildningen är uppdelad i olika kurser, ofta med tydliga målbeskrivningar och anonyma examinationer för att undvika negativ särbehandling. Vid ansökan om legitimation krävs vidare godkända medsittningar från allmäntjänstgöringen för att styrka adekvata kunskaper i undersökningsteknik och samtalsteknik. Läkarutbildningen och efterföljande AT-utbildning innehåller alltså flera kontrollstationer för att, på ett rättssäkert sätt, säkerställa att färdiga läkare har uppnått basal yrkeskompetens.

Det är lätt att inbilla sig att den fortsatta utbildningen, på vägen mot att bli specialistläkare, är lika strukturerad och att ansvar kan utkrävas när utbildningen inte når upp till skäliga krav. Att ta anställning som ST-läkare är dock för många ett lotteri. Det kan bli hur bra som helst. Du kan mötas av undervisningsintresserade kollegor som välkomnar dig med öppna armar. Du kan mötas av empati och förståelse för att du är just du, med dina förtjänster och brister. Du kan få en fantastisk introduktion med ett tydligt individuellt utvecklingsprogram.

Eller, om du har otur, så kan du komma till en klinik där du nekas adekvat introduktion och ST-plan och där det förekommer interna stridigheter och negativ ryktesspridning. Ledningen kanske bara vill ha din arbetskraft där och då, men inte tänker sig att du någonsin ska bli färdig specialist. Vad händer om du blir osams med din chef? Eller chefens chef eller mäktiga överläkarkollega? Vad händer om du gjort fel någon gång och sedan tagit lärdom? Vad händer om du försöker byta jobb och en fiende, med en fin titel, ringer din nya arbetsplats och försöker smutskasta dig?

Det är i dag lätt att bli impopulär hos ledningen. Du kanske råkar trampa chefen på tårna när du kommer med ett konstruktivt förbättringsförslag? Du kanske har visat för mycket civilkurage? Någon kanske falskeligen har påstått att du har avvikande åsikter? Dagens system med lokala ST-upplägg och lokala utvärderingar (utan löpande extern och fullständig insyn) kan stoppa din karriärdröm i åratal. Exempel på metoder som kan användas för att försvåra för utbildningsläkare vid konflikter eller missförstånd listas i Fakta 1.

ST-läkare (och legitimerade underläkare) som hamnat i tvist med sin arbetsgivare på grund av en pseudokonflikt (till exempel ett missförstånd), prestige eller liknande behöver kunna erbjudas en väg framåt. Socialstyrelsen bör kunna ålägga arbetsgivare att placera denna kategori läkare på annat sjukhus, för opartisk bedömning, när det uppstått låsningar som inte kunnat hanteras lokalt. Risken finns annars för psykisk ohälsa på grund av långvarig exponering för olika kränkningar, då alla inte kan byta arbete på grund av rådande familje- eller bostadssituation.

Fakta 1. Faktorer som kan påverka en ST-läkares karriär negativt vid konflikter eller missförstånd

Försök att skapa en negativ bild av den anställde

 • Negativ kommunikation och falsk ryktesspridning nedåt i leden till personer i beroendeställning (chefer/studierektorer/kollegor) gällande utfört arbete
 • Upprättande av protokoll med oriktiga påståenden
 • Anonyma enkäter, som inte kan spåras till specifika respondenter, eller selektivt urval av lojala respondenter
 • Negativ särbehandling, till exempel borttagande av planerad bemanning, utan att ändra i läkarschemat, vilket kan orsaka en ohållbar arbetssituation
 • Arbetsuppgifter som läkaren inte förväntas behärska, till exempel placering på enhet som vårdar patienter som läkaren inte är utbildad för att hantera eller »problemavdelning«
 • Försök att underminera läkarens ledarskap

Förhalningstaktik

 • Internt av ledningen uppfunna specialistkriterier, som inte finns dokumenterade i Socialstyrelsens kriterielista, produceras löpande för att skjuta upp en specialistansökan
 • Avsaknad av konkret planering (individuell studieplan) eller krav på onödiga åtgärder som inte förankrats i ST-läkarens aktuella »kunskapsnivå« (i samråd med ST-läkaren och dennes handledare)
 • Avsaknad av, eller »manipulerad«, bedömning (till exempel mycket självständigt arbete utan återkoppling eller korta placeringar med läkare som ledningen vet inte stödjer ST-läkaren på grund av att de styrs av falska rykten eller order uppifrån)
 • Undvikande av skriftlig dokumentation från ledningen om vad som sagts eller utlovats (så att inga löften behöver hållas) eller om hur ST-läkaren presterat (till exempel positiv feedback)
 • Utspädning av tjänstgöring ledningen antytt är viktig för att komma vidare med sådan tjänstgöring de sagt att ST-läkaren inte behöver mer av

Vidmakthållande av en rådande repressalie-, skrämsel- eller angiverikultur

 • Till exempel försök att skrämma handledare till tystnad eller uppmuntra baktalande

Avslutande av en påbörjad ST-utbildning

 • Utan skälig motivering eller med påhittade, icke transparenta argument