De senaste decenniernas snabba tekniska utveckling har revolutionerat vardagen. Framstegen märks också inom hälso- och sjukvården, men takten varierar och inom vissa fält är utvecklingen alltför långsam. Ett exempel är beslutsstöden för kliniskt kemiska analysresultat i elektroniska journalsystem. Nu finns en ny nationell rekommendation för standardisering och förbättrad svarshantering för kliniskt kemiska analyser.

Arbetet har letts av styrelsen för Svensk förening för klinisk kemi (SFKK), och synpunkter har hämtats från övriga medlemsföreningar/sektioner inom Svenska läkaresällskapet samt från Equalis AB. Rekommendationerna finns i sin helhet på SFKK:s hemsida [1]. Här nedan följer exempel på rekommendationer till respektive målgrupp.

Kliniskt kemiska laboratorier:

  • Referensintervall bör åtfölja rapporterat resultat och vara representativt för patienten. För analyser där referensintervall saknas är det viktigt att presentera resultat på särskilt sätt eftersom de aldrig kommer att kunna märkas som avvikande.
  • För de analyser som regelbundet används för uppföljning av sjukdom eller monitorering av behandling bör RCV (reference change value) beräknas för att tydliggöra resultatets osäkerhet för beställarna samt värdera om en förändring i analysvärde är statistiskt signifikant.
  • Varje laboratorium ska sammanställa och tillgängliggöra en »larmlista« med gränsvärden för de analyser där resultatet är avgörande för att en akut medicinsk åtgärd ska hinna vidtas. Resultat ska omgående meddelas till beställaren samt bekräftas/vidimeras och dokumenteras.

Leverantörer av IT-system i vården:

  • Resultatvyer i journalsystem för patientdata ska utformas i samråd med specialister i klinisk kemi och beställare.
  • Beslutsgräns/-intervall kan i vissa fall vara mer fördelaktigt att rapportera än referensintervall. Om beslutsintervall används ska detta tydliggöras.
  • Digital svarsrapportering ska enkelt kunna visualiseras för att underlätta att analysfynd och mönster presenteras tydligt. Presentation av resultat och utfall (text och siffror) ska  kompletteras med möjligheten att skräddarsy grafiska presentationer för olika parametrar och kombinationer där samvariationer kan tydliggöras.
  • En nationellt enhetlig presentationsordning och gruppering av analyser i beställning och svarsrapport ska följas.
  • Journalsystem för patientdata ska kunna hantera och visa uppmärksamhetssymboler med färg och/eller symbol för resultat utanför referensintervall inklusive icke-numeriska resultat, resultat där referensintervall saknas, resultat som har en kommentar, resultat utanför terapeutiskt intervall, resultat utanför beslutsgräns, separat markering för larmresultat samt indikering om huruvida ett svar vidimerats/signerats av beställare.
  • Vidimering av analysresultat bör inte tillåtas utan att all väsentlig information som krävs för tolkning av resultatet visats.
  • Preliminära svar bör kunna rapporteras för analyser där medicinsk handläggning måste kunna fortsätta i väntan på uppdaterade analysresultat.

Vi anser att den diagnostiska information som finns inom laboratoriemedicinen underutnyttjas. Vi vill därför uppmärksamma läkarkåren på de nya rekommendationerna samtidigt som de sprids till laboratorier och leverantörer av IT-system. Att endast kunna presentera analysresultat i långa tabeller med få möjligheter till grafisk presentation är undermåligt i modern sjukvård.