Deprimerade patienter som får psykoterapi som första behandlingsinsats har drygt 50 procent större chans att vara symtomfria efter ett år än patienter som får enbart antidepressiva läkemedel. För patienter som får både psykoterapi och antidepressiva läkemedel ökar sannolikheten för symtomfrihet ytterligare.

Slutsatsen gäller för de psykoterapimetoder som är vanligast i Sverige: kognitiv beteendeterapi (KBT), interpersonell psykoterapi (IPT) och psykodynamisk terapi (PDT). Detta visar en nyligen publicerad nätverksmetaanalys baserad på randomiserade långtidsstudier av vuxna patienter med depression [1].

Vad gäller vilken psykoterapimetod som bör användas vid depression publicerades nyligen den största nätverksmetaanalysen hittills av psykoterapi vid depression hos vuxna [2]. I analysen ingick samtliga randomiserade studier av psykoterapi vid depression från och med 1966 till och med första januari 2020. Totalt ingick åtta olika psykoterapiformer, bland annat IPT, PDT och KBT. Analysen visar inga signifikanta skillnader mellan olika psykoterapiformer.

Vad gäller effekten av psykoterapi och antidepressiva läkemedel på kort sikt publicerades en nätverksmetaanalys 2020 [3]. Den analysen visar bland annat att en kombination av psykoterapi och antidepressiva läkemedel var mer effektiv än vardera metod för sig vid måttlig till svår depression. Vidare var patienter i högre grad kvar i behandling om de fick psykoterapi eller en kombination av psykoterapi och antidepressiva läkemedel än om de enbart fick antidepressiva läkemedel.

Slutsatsen blev att en kombinationsbehandling med psykoterapi och antidepressiva läkemedel är det bästa valet för patienter med måttlig till svår depression. En annan slutsats var att man, om man måste välja en av dessa två behandlingsmetoder, bör välja psykoterapi.
Baserat på aktuell forskning bör rekommendationerna vid behandling av depression hos vuxna vara att lindrig till måttlig depression i första hand ska behandlas med psykoterapi (KBT, IPT eller PDT). Vid måttlig till svår depression bör psykoterapi kompletteras med antidepressiva läkemedel. Monobehandling med antidepressiva läkemedel bör undvikas. Allt detta gäller självklart med hänsyn tagen till den enskilda patientens preferenser och val efter saklig information om de olika alternativen.

I de svenska riktlinjerna från Socialstyrelsen syns inget av detta [4]. Socialstyrelsen rekommenderar antidepressiva läkemedel som förstahandsbehandling utan att notera den påtagligt sämre långtidseffekten. KBT rekommenderas framför alla andra psykoterapimetoder. Vid svår depression rekommenderas enbart biologiska behandlingsmetoder. Konsekvensen blir att deprimerade patienter i Sverige får vård på tvärs mot vetenskapen, med sämre behandlingsresultat och ökade samhällskostnader som följd.