Som ett resultat av coronapandemin, och de framgångsrika vacciner mot covid-19 som tagits fram, har intresset för vacciner sällan varit så stort som nu. Glädjande nog är en stor andel av befolkningen redan fullvaccinerad, men tyvärr finns det fortfarande en alltför stor grupp som inte vill eller tvekar att vaccinera sig.

Orsakerna bakom vaccintvekan är komplexa och har ofta flera olika förklaringar. Bristen på kunskap om hur vacciner verkar, hur nya vacciner utvärderas, vilka eventuella biverkningar som kan förväntas samt hur vanliga de är gör att desinformation och konspirationsteorier får möjlighet att florera. Därför är det viktigare än någonsin med korrekt, lättförståelig information om vacciner. Kungl Vetenskaps­akademien har med hjälp av en expertgrupp tagit fram två informationsskrifter om vacciner [1, 2] för att försöka klargöra en del av dessa frågor.

Den ena är en kortfattad informationsskrift [1] som i första hand vänder sig till skolelever och en bredare allmänhet. I den beskrivs i text och bild bland annat hur vacciner tas fram, hur de fungerar och varför det är mindre riskabelt att vaccinera sig än att utsätta sig för sjukdom.

Den andra skriften är mer utförlig och vänder sig framför allt till speciellt intresserade [2]. Den beskriver vilka olika vaccintyper som finns, inklusive vilka vacciner som ingår i barnvaccinationsprogrammet och hur immunsvar skyddar mot virus- och bakterieinfektioner. Den redogör också för vilka biverkningar som kan förväntas och olika orsaker
till vaccintvekan samt ger en historisk tillbakablick om hur betydelsefulla vacciner varit för att skydda mot sjukdomar. Även vacciners möjlighet att minska antibiotikabehandling och att vaccination kan skydda mot icke smittsamma sjuk­domar beskrivs.

Även om störst fokus nu ligger på covid-19-vacciner är det viktigt att den stora nyttan vacciner gjort hittills – och fortsätter att göra – också lyfts fram. Det finns överlag en mycket god vaccinationsvilja i Sverige, vilket till stor del är tack vare den höga tilliten till bland annat sjukvården och barnhälsovården.

Vi hoppas att våra kollegor kommer att ha användning av dessa informationsskrifter när det gäller förmedling av kunskap om vacciner i sin kliniska verksamhet.

SL och AMS är medförfattare till de båda informationsskrifterna. Projektet har produktionsstöd från Natur & Kultur.