Replik. Göran Högberg och Sven Bremberg kritiserar i en debattartikel i Läkartidningen [1] NT-rådets uppdaterade rekommendation gällande det antidepressiva läkemedlet Spravato (esketamin). Uppdateringen gjordes i juni 2021 med anledning av att den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA i december 2020 utökat indikationen för Spravato till att även gälla akut korttidsbehandling tillsammans med annan oral antidepressiv behandling vid svår depression där det föreligger en psykiatrisk nödsituation.

Vår bedömning är att det finns ett behov av att ha ytterligare ett behandlingsalternativ för denna patientgrupp, som har en mycket svår depression och som inte haft tillräcklig effekt av tidigare behandlingar. Men eftersom det finns stora osäkerheter vad gäller effekt och biverkningar rekommenderar NT-rådet att användningen av Spravato ska vara mycket restriktiv och endast bli aktuell när en rad andra mer etablerade och väldokumenterade behandlingar prövats. Rekommendationen innehåller tydliga kriterier för insättning, utvärdering och utsättning av Spravato. NT-rådet avråder från annan användning av Spravato.

NT-rådet rekommenderade en kraftigt återhållsam användning av Spravato redan när den första indikationen godkändes. Vår bedömning är att användningen varit begränsad och att rekommendationen efterlevts. Men vi håller med författarna om att det finns stora osäkerheter kring Spravato vad gäller effekt och risker både på kort och lång sikt och att kostnaden är hög för behandlingen. Det är därför viktigt att patienter som får behandling verkligen följs upp och utvärderas, och att regionerna och deras vårdgivare ser till att så sker. Vi anser också att det är olyckligt att NT-rådets rekommendation används i företagets marknadsföring, i synnerhet då den syftar till att begränsa och styra användningen av Spravato.

Vid framtagande av NT-rådets rekommendationer tillfrågas ofta kliniska experter, i första hand sakkunniga som redan har förtroendeuppdrag inom den nationella kunskapsstrukturen och/eller inom läkemedelskommittéorganisationerna. De kliniska experter som deltar i vårt arbete jävsprövas av NT-rådet, men det är alltid NT-rådets sjukvårdsregionala representanter som tar beslut om rekommendationen, dess utformning och om ett läkemedel ska rekommenderas eller ej.

Läs mer:
Esketamin får ny indikation på svag grund (debattinlägg)