Vi har med med stort intresse läst en rapport och en medicinsk kommentar [1, 2] i Läkartidningen om övervikt och fetma hos barn. Artiklarna berör flera studier och faktorer kring längd- och viktmätningar hos barn och ungdomar.

Fynden av regionala skillnader i förekomsten av övervikt och fetma stämmer väl med tidigare forskning, och resultaten är baserade på en stor majoritet av Sveriges fyraåringar [3, 4]. Vi uppfattar att det finns en samsyn kring att längd- och viktmätningar hos barn och ungdomar är ett viktigt steg för en förbättrad folkhälsa. Ett annat viktigt steg är kvalitetsregister på nationell nivå.

Svenska barnhälsovårdsregistret har potential att göra data som efterfrågas tillgänglig. Registret samlar in data vid tillväxtmätningar inom barnhälsovården [5], där BMI relateras till normalvikt, undervikt, övervikt eller fetma månad för månad [6]. Insamling av data på individnivå möjliggör att information från olika register kan kombineras, vilket kan ge fördjupad kunskap om varför övervikt och fetma hos barn varierar mellan regionerna.

I dag finns individdata för över 71 000 barn från 92 barnhälsovårdsenheter i tre regioner, med olika demografisk profil, i registret [7]. Ytterligare sju regioner väntas inom kort ansluta sig till registret (två i november 2021, tre kring årsskiftet 2021–2022 och ytterligare två regioner under 2022).

En anledning till att inte fler regioner anslutit sig till Barnhälsovårdsregistret är att registret initialt endast tillät anslutning via SKR:s tekniskt arbetskrävande, kostsamma och tidsödande plattformar. Sedan januari 2021 finns en lösning som skyndat på anslutningsgraden. Ett kvarstående hinder mot en 100-procentig nationell täckning är långsiktig och stabil finansiering.

Enligt utredningen om en god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:78) bör staten avsätta medel för en utbyggnad av Svenska barnhälsovårdsregistret [8], men trots tydligt stöd är finansieringen oviss. I enlighet med FN:s barnkonvention (där barns rätt till bästa hälsa tydliggörs) och WHO:s uttalande om att alla barn har rätt till optimal tillväxt bör medel för att säkra registrets framtid skyndsamt avsättas [9, 10].