Replik. Frågan om assisterat döende är åter på agendan och debatteras flitigt i press, radio och tv. Läkarförbundet är överens med författarna till debattartikeln »Assisterat döende är en synnerligen svår etisk fråga« i Läkartidningen [1] om att det är en mycket svår och komplicerad fråga. Endast en sansad debatt kan föra frågan framåt.

Jag håller med artikelförfattarna om att jag själv i något sammanhang använt ett olämpligt ordval beroende på min oro för utvecklingen. Men vi måste problematisera assisterat döende betydligt mer än vad som blir fallet när frågan hanteras av medierna. Vi behöver fundera på och respektera vissa gruppers stora oro för den växande åsikten att assisterat döende kan vara lösningen på problemen för dem med funktionsvariationer.

Neuroförbundets ordförande Lise Lidbäck vittnar om medlemmars starka upprördhet när det i debatten talas om en vård som lättvindigt avslutar livet på patienter med en överdos av analgetika [2]. Legalisering av någon form av dödshjälp skulle kunna innebära risk för stigmatisering av personer med funktionsvariationer och till en diskussion om vilka liv som är värda att levas.

Läkarkåren är splittrad i frågan. I Läkarförbundets enkät var 4 av 10 positiva till någon form av dödshjälp, men endast en tredjedel av de svarande kunde tänka sig att själva medverka i en sådan process [3].

Läkarförbundet respekterar självfallet att kollegor och medlemmar har skilda åsikter, men kan samtidigt notera att frågan om läkares medverkan i assisterat döende aldrig tagits upp i någon motion vid vårt fullmäktige. Jag tror att frågan för många är en icke-fråga. Läkare är så inriktade på att finna den bästa vården för patienten att tanken på att hjälpa patienten att dö ligger långt borta.

Vi kan säkert vara överens om att vi tillsammans måste arbeta för en förbättrad palliativ vård. Bristen på möjligheter till goda palliativa insatser får aldrig vara ett huvudargument för assisterat döende.

Tilliten till läkare får aldrig äventyras. Samtalet om assisterat döende måste fortsätta. Det är inte meningsfullt att föra en debatt mellan de båda läkarorganisationerna, däremot att på ett respektfullt sätt vända och vrida på alla hållbara argument för och emot assisterat döende.

Jag föreslår därför att representanter för Svenska läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund samlas till ett konstruktivt seminarium på Läkarförbundet så snart covidrestriktionerna lättar.