Replik. Svenska läkaresällskapets (SLS) ställning som läkarnas oberoende, vetenskapliga professionsorganisation utan politiska, fackliga och religiösa bindningar medför stor frihet att driva frågor utifrån våra kärnvärden. Vi behöver inte ta hänsyn till om våra ställningstaganden kan misshaga eller behaga den ena eller den andra politiska grupperingen. Att SLS har denna frihet och utnyttjar den, även under ett valår, tycks irritera författarna till en debattartikel i Läkartidningen (se länk nedan).

SLS har för närvarande tre prioriterade frågeområden som är förankrade i en medlemsenkät och beslutade av SLS fullmäktige [1]. Ett av dessa prioriterade områden är vård efter behov (övriga berör läkares fortbildning och en stärkt roll för läkare i sjukvårdens styrning).

Den växande oreglerade marknaden för privata sjukvårdsförsäkringar utmanar den lagfästa principen om behovsstyrd sjukvård. Dessa privata försäkringar, som delvis överlappar det offentliga vårderbjudandet, erbjuds vanligen till personer som har en anställning och som jämfört med befolkningen som helhet löper mindre risker för svår sjukdom och för att ha eller få stora medicinska vårdbehov.

Försäkringarna marknadsförs främst med att den som tecknar en försäkring får snabbare tillgång till specialistvård. Den privat försäkrade ställs därmed utanför prioriteringsordningen, enligt vilken större vårdbehov ska ges företräde framför mindre vårdbehov.

SLS delar debattörernas åsikt att »det är angeläget att fundera över vilka spelregler som ska gälla« på detta område. Det var det som utredningen om privata sjukförsäkringar (S 2020:13) [2] fick i uppdrag att göra, och det som utredningen borde ha gjort. Tyvärr blev det inte så – några seriösa förslag att reglera den privata sjukförsäkringsmarknaden utreddes aldrig. Detta föranledde SLS att i sitt remissvar protestera [3].

Vi är givetvis medvetna om att detta är en svår materia som, frånsett den politiska laddning som debattörerna gör sig till talespersoner för, även inbegriper lagreglering på flera olika områden. Just därför behövs statligt offentligt utredande, med både ett etiskt och ett vetenskapligt perspektiv på frågan. Därför ser SLS det som positivt när ministern tillsätter en ny utredning med tydligare direktiv som förhoppningsvis ska vara lätta att tolka.

Vad SLS kommer att anse om denna utredning och dess resultat är självfallet ännu en öppen fråga som vi får återkomma till när betänkandet publicerats.

Läs debattartikeln: 
Läkaresällskapet fel ute om privata vårdförsäkringar