Hösten 2016 genomfördes det första medicinska kunskapsprovet för utländska läkare enligt det nya regelverket. Sedan dess har 19 teoretiska delprov och 24 praktiska delprov genomförts. Det genomförs för närvarande fyra teoretiska delprov och upp till åtta praktiska delprov per år. Provets syfte är att säkerställa att läkaren uppfyller kraven för svensk legitimation.

För att bli legitimerad krävs att läkaren kan utföra yrket på ett patientsäkert sätt. Det kräver både teoretiska kunskaper och praktiska förmågor. I högskoleförordningen förtydligas dessa för den sexåriga läkarutbildning som leder till legitimation i 23 delmål, som samtliga behöver vara uppfyllda. Under dessa sex år blandas teoretiska och praktiska undervisningsmoment och examinationer. Examinationerna säkerställer att den nyutexaminerade läkaren (helst med bred marginal) uppfyller den minsta acceptabla nivå som krävs för att kunna legitimeras och arbeta självständigt och patientsäkert som läkare.

För våra kollegor som utbildats i tredje land kan det finnas många hinder på vägen till att uppfylla målen. En stor svårighet är att kunna använda det svenska språket, inte bara för vardagskonversationer utan som ett professionellt verktyg. Förmågan att muntligt och skriftligt kommunicera med både patient, kollegor, andra personalkategorier och myndigheter är essentiell. Enligt språkvetare tar det mer än enstaka år att nå tillräckliga språkliga färdigheter för att fungera på en hög professionell nivå.

Kunskapsprovets innehåll har justerats för att bättre spegla kraven utifrån de nya examensmålen. Det teoretiska delprovet består av runt 180 flervalsfrågor som ska besvaras under 7,5 timmars skrivtid. Andelen godkända var i november 40 procent, vilket är rekordhögt. Om det speglar de justeringar som gjorts i provet eller om de som kom till provet var bättre förberedda är svårt att uttala sig om.

Vid fyra tillfällen har delen som innehåller 140 flervalsfrågor med stickprov på kunskaper från hela det medicinska kunskapsområdet även besvarats av läkarstudenter från termin 1 till 11 (ett diagnostiskt prov). Resultatet visar att kunskapsnivån hos studenterna ökar under utbildningen. Mot slutet skriver de flesta motsvarande godkänt på provet.

Det praktiska delprovet genomförs numera i samverkan mellan de medicinska fakulteterna i Umeå, Göteborg och Uppsala. Planen är att Lund också ska ansluta som provarrangör från hösten 2022. Resultatet av fem år med det medicinska kunskapsprovet är 503 kompetenta nya kollegor. Vi ser fram emot att få examinera och godkänna ännu fler under 2022.