En psykiatrisk undersökning tar vanligtvis lång tid, och psykiatern måste nästan helt förlita sig på status och anamnes. Klinisk blick och erfarenhet är därmed de främsta verktygen. 

De senaste åren har det skett en glidning inom psykiatrin. Diagnostiska bedömningar är inte längre psykiaterns huvudsakliga uppgift. I riktlinjer för diagnostik av ADHD eller autism läggs tonvikten på psykologtestning [1-3].  Riktlinjerna har skapat förvirring och sannolikt lett till att psykiatrer börjat lämna över allt mer av det diagnostiska arbetet till framför allt psykologer, omedvetna om att psykologer inte alltid kan göra bättre bedömningar av patienten än vad de själva kan. 

Psykologer kan till skillnad från psykiatrer genomföra begåvningstest, men förutom vid intellektuell funktionsnedsättning baseras diagnostik på status- och anamnesupptagning och detta behärskar alla psykiatrer.

Man säger inte heller längre att man »undersöker och bedömer« patienter, i stället har »utredning« blivit gängse. Utredningarna gör allt större anspråk på specialistpsykiatrins resurser och tränger undan behandlingsinriktade insatser. Patienter kan få vänta i 1–2 år på att utredas och i vissa fall lika länge på behandling [4]. Väntetiden till psykoterapi är vanligtvis längst [4], eftersom psykologerna är fullt upptagna med sina utredningar.

Att vi förirrat oss in på dessa villovägar är allvarligt, då specialistpsykiatrin i likhet med andra verksamheter bör arbeta så resurseffektivt som möjligt. Det vinner alla på. I dag är patienterna de stora förlorarna. 

Psykiatrin håller samtidigt på att förvandlas till en diagnosfabrik [5] där efterfrågan spelar stor roll. Den som erfar lidande och svårigheter söker ofta efter svar – gärna ett så tydligt sådant som möjligt. En diagnos är då ofta välkommen. Många psykiatriska diagnoser är i dag välkända, och stigmatisering är ett minskande problem [6]. Samtidigt är psykiatriska (och även somatiska) diagnoser tämligen endimensionella och ofullständiga beskrivningar av avvikande tillstånd [7-9], oavsett om längre utlåtanden bifogas eller inte.

Hanteringen av diagnoser bör alltid präglas av ödmjukhet och försiktighet. En diagnos bör främst användas som en arbetshypotes som utvärderas och omprövas över tid. Det är både olämpligt och ohållbart att använda stora delar av specialistpsykiatrins resurser till att förpacka mänskligt lidande i bristfälliga diagnosformar. 

Vi behöver lyfta blicken och ta de långa köer som ringlar långt bortom vår horisont på allvar. Vi måste använda våra resurser på ett så klokt sätt som möjligt. Det är dags att hejda psykiatrins utredningshysteri och diagnosjakt.

Psykiatrer bör

  • undersöka patienten minst så grundligt som tillståndet kräver i början av varje ny vårdkontakt
  • konsultera och samarbeta med andra professioner och specialister vid behov, till exempel psykologer vid frågeställningar som rör begåvningsnivå
  • främst använda diagnoser som arbetshypoteser
  • informera patienten om psykiatriska diagnosers bristande tillförlitlighet.

Psykologer bör

  • flytta sitt fokus från diagnostik till behandlingsinsatser.

Lika viktigt är att alla vårdgivare antar utmaningen att ibland inte ställa diagnos, inte ge (fler) mediciner och inte heller erbjuda (längre) psykoterapi eller (förlängd) sjukskrivning när det saknas tillräcklig grund i status och anamnes. Att inte kunna ge patienter det svar eller den hjälp de hoppas på utan i stället nödgas ge ovälkomna eller otillfredsställande besked är och förblir en utmaning för vårdgivare. Men ibland kan vi bara erbjuda en bedömning – och så måste det få vara.