Vid Tjernobyl- och Fukushimahaverierna saknades effektiv utdelning av jodtabletter i den närmaste omgivningen [1]. Nedfallet som blåste från Tjernobyl och regnade ner i ett bälte norr om Gävle började mätas systematiskt först ett par veckor efter olyckan [2]. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömde att mängderna radioaktivt jod och cesium var så små att det omedelbara nedfallet inte skulle skada foster.

Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat om utdelning av jodtabletter inom en radie av minst 10 mil från de svenska kärnkraftverken. [3]. Nu finns stor risk för radioaktivt nedfall från de 15 kärnreaktorer som ligger i krigszonerna i Ukraina [4]. Beredskapsutdelning av jodtabletter till riskgrupper i Sverige – gravida, ammande kvinnor och barn – bör därför ske omgående, i första hand via länsstyrelsernas lager av jodtabletter. Det krävs också ökad lagerhållning hos apoteken.

Efter Tjernobyl användes nationella prov på högstadiet i Sverige för att uppskatta hur mycket IQ som gått förlorad hos ungdomar som var foster i vecka 8–25 inom zonen med det största nedfallet av radioaktivt jod respektive cesium-137 [2]. Effekten av nedfallet var tydlig, och detsamma observerades i Norge [5]. Med hjälp av befolkningsstatistik vore det enkelt att studera hur det gått såväl utbildningsmässigt som socialt för de drabbade jämfört med kontrollgruppen efter snart 40 år.

Radioaktivt jod har betydlig kortare halveringstid än radioaktivt cesium, och därför kunde sambandet mellan lägre IQ och radioaktivitet bara säkerställas utifrån mätvärden av cesium-137 [2]. Men eftersom det handlade om nedfall av båda isotoperna hade fostrets tyreoidea skyddats om exponerade gravida kunnat ta jodtabletter direkt när larmet gick.

Studier visar att gravida i Sverige uppvisar en blandning av hormonstörande ämnen, som hos många ligger runt gränsen för att ge inlärningssvårigheter hos barnet [6]. Vid ett nedfall av radioaktivt jod och cesium behövs det därför lite för att ge hjärnskador hos fostret, vilket är ett skäl till att det bör finnas god tillgång till jod för att skydda sköldkörteln hos riskgrupper. Innan det är klarlagt vilka mängder av olika isotoper det gäller finns det inget som hindrar att »mätta systemet« med en ofarlig dos kaliumjod.

Tyreoideafunktionen är avgörande för hjärnans utveckling och måste skyddas [7-11]. Hotet från olika hormonstörande ämnen kan på lång sikt bara minskas genom ökad medvetenhet och lagstiftning, vilket varit framgångsrikt då det gäller DDT, PCB, bly och kvicksilver [12-14].

Riskerna med ett nedfall av cesium-137 minskas om vi följer Strålsäkerhetsmyndighetens varningar angående de födoämnen som kontamineras, medan faran med nedfall av jod-131 i stort kan elimineras genom utdelning av jodtabletter till riskgrupper, så att de kan följa myndighetens doseringsanvisning inom fyra timmar [15].