Replik. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har nyligen lämnat en första delrapport inom regeringsuppdraget om farmaceutiska tjänster. Magnus Axelsson ifrågasätter delar av vårt arbete i en debattartikel i Läkartidningen [1].

Regeringen bedömer att farmaceuter har stor potential att bidra till bättre läkemedels-användning och att apoteken bör nyttjas mer effektivt [2]. TLV genomför en försöksverksamhet med farmaceutiska tjänster som kan bli ett utökat bidrag och komplement till övrig hälso- och sjukvård. I uppdraget ingår däremot inte att ställa olika hälso- och sjukvårdsåtgärder mot varandra, såsom Magnus Axelsson efterfrågar. Efter försöksverksamheten krävs ett politiskt beslut om en implementering av farmaceutiska tjänster med offentlig finansiering.

TLV beslutar om vilka läkemedel som ska ingå i högkostnadsskyddet utifrån läkemedelsförmånslagen och den etiska plattformen för hälso- och sjukvården. Det är självklart att beslut om offentlig finansiering av farmaceutiska tjänster ska baseras på robusta effektdata, framtagna med etablerade vetenskapliga metoder. Däremot bedömer vi att det inte är ändamålsenligt att utvärdering av farmaceutiska tjänster sker enligt samma måttstock eller med samma metoder som när vi utvärderar enskilda läkemedel.

Kraven på effektutvärdering ska vara rimliga utifrån vilka slutsatser som med säkerhet kan dras om tjänstens bidrag till läkemedelsanvändningen. Givet uppdragets tidsram och det stegvisa arbetssättet i policylabbet är ett långsiktigt perspektiv på utvärdering det enda rimliga. Policylabb har visat sig fungera väl när myndigheter och näringsliv tillsammans ska ta sig an komplexa samhällsutmaningar, som exempelvis felaktig läkemedelsanvändning.

Magnus Axelsson uttrycker även en farhåga om att det ska utföras provtagning på apotek. Det är inte planerat inom försöksverksamheten, så det är en missuppfattning.

Försök med tjänsten »inhalationsvägledning« har nu startat. Tjänsten är etablerad internationellt, utvärderad vetenskapligt och offentligt finansierad i bland annat Norge. TLV anser att effektdata från redan genomförda vetenskapliga studier kan utgöra underlag för beslut om offentlig finansiering i Sverige.

Att det saknas astma- och KOL-sjuksköterskor där studierna är gjorda påverkar inte effekten av tjänsten hos dem som fått den. Däremot kan behovet av tjänsten vara lägre i Sverige hos de patienter som har kontakt med astma- och KOL-sjuksköterska, dock är upprepning av inhalationsteknik viktig. Astma-, KOL- och allergisjuksköterskeföreningen är positiv till att farmaceuter bidrar i patientutbildningen [3].

Med en hårt belastad hälso- och sjukvård måste vi pröva nya vägar och nyttja apotekens kompetens bättre. Avgörande blir att professionerna i hela hälso- och sjukvården har ett patientcentrerat synsätt och en ökad öppenhet för att olika professioner kan bidra till att förbättra läkemedelsanvändningen. TLV välkomnar därför konstruktiva inspel i den breda expertgrupp som vi samverkar med.

Läs debattinlägget:
TLV laborerar med dubbla måttstockar