Sjukskrivning har traditionellt setts som en självklar del av vården och en läkaruppgift. Försäkringskassan (FK) har under många år ifrågasatt läkares bedömningar och inte beviljat sjukskrivning eller sjukersättning (tidigare sjukpension) trots läkares intygande. Läkares förmåga att bedöma arbetsförmåga och sjukintygens kvalitet har ifrågasatts [1].

Många läkare är djupt frustrerade över Försäkringskassans bedömningar, som görs av tjänstemän med mycket begränsad medicinsk kunskap och utan att man träffar eller ens pratar med personen ifråga.

Det har föreslagits att andra personalgrupper, som sjukgymnaster, kuratorer och psykologer skulle kunna sjukskriva för att få bättre intyg och/eller avlasta läkarna [2, 3].

Det har också nyligen föreslagits av kollegor att företagshälsovården eller en särskild sjukskrivningsenhet skulle sköta sjukskrivningsuppgiften och därigenom höja kvaliteten på intygen och låta behandlande läkare »ostört kunna fokusera på behandlingen« [4].

Även om Försäkringskassan beviljar de allra flesta sjukskrivningar (dock inte sjukersättningsfallen) finns anledning att diskutera själva grundfrågan. Vilken roll har sjukskrivningen i vårdprocessen?

Vårdens huvudman, Sveriges Kommuner och regioner, menar att sjukskrivning inte ingår i hälso- och sjukvårdsuppdraget (SOU 2018:80 sidan 197) [5]. En vanlig uppfattning är att sjukskrivningen är ett »grindvaktsuppdrag«, det vill säga att läkaren ska skydda sjukförsäkringen från att bli felutnyttjad. Detta är en feltanke.

Sjukskrivning är framför allt en vårdåtgärd. När ortopeden gipsat ett brutet ben vill läkaren att patienten inte ska utsättas för en belastning som kan förhindra eller försämra läkning. Frågan är naturligtvis mycket mer komplicerad än så. Det är viktigt att balansera behovet av vila mot vikten av att vara aktiv och förhindra passivisering. Detta gäller kanske framför allt vid psykisk sjukdom och ohälsa. Vem kan göra den bedömningen bättre än behandlande läkare, som alltid måste sätta in patientens symtom och problem i det större livssammanhanget?

Tanken att andra personalgrupper ska kunna sjukskriva innebär att arbetsförmågebedömningen ska ses separat från den totala behandlingssituationen. Detta gäller också om företagshälsovården skulle ta över sjukskrivningsuppgiften utan att också ta över behandlingsansvaret, eller om en annan sjukskrivningsenhet skulle göra det.

En konsekvens skulle vara att den sjukskrivande instansen rimligtvis måste göra sin egen diagnostiska bedömning. Arbetsinsatsen totalt skulle öka högst avsevärt, och därmed också samhällets kostnader. Patienten skulle också hamna i en knepig situation där flera olika instanser ska göra sina egna såväl diagnostiska som behandlingsmässiga bedömningar och lämna patienten i en ännu större osäkerhet än nu.

Försäkringskassan lever i villfarelsen att arbetsförmågan går att bedöma objektivt. Deras försök att skapa en modell för detta, den så kallade DFA-kedjan (diagnos, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning) [1, 6] är inte särskilt väl underbyggd. Det är inte heller deras aktivitetsförmågeutredning.

Försäkringskassans normeringskompetens inom området är dessvärre mycket begränsad. Sjukskrivning är en viktig del i behandlingsprocessen och ska inte splittras på flera händer.