Slutreplik. SBU:s representanter undervisar oss i sitt svar att man vid systematiska översikter måste göra val och bortval. Den springande punkten i vår kritik av rapport 341/2021 är om att man negligerat litteraturen kring komplexa interventioner. Man varken förhåller sig till denna eller drar nytta av till exempel metodologiska landvinningar som presenterar olika instrument. Detta medför att rapportens författare inte på ett systematiskt sätt kan bedöma olika interventioners (inklusive kontrolljämförelsernas) komplexitet eller applicera moderna metoder för att värdera utfallen. Inte med ett ord berörs detta i SBU:s svar.

SBU:s representanter instämmer nu i att all långvarig smärta inte är komplex. Men varken i rapportens inledning, metod eller diskussion (inklusive »Överväganden för forskning«) finns någon redovisning av om och i så fall hur man försökt men inte lyckats identifiera subgruppen med komplexa långvariga smärtor. Måhända hade man kunnat komma med förslag om hur en sådan identifiering bör ske i framtida primärstudier. Det icke transparenta förfarandet är nonchalant både mot rapportens läsare och uppdragsgivaren, särskilt med tanke på att man i rapportens sammanfattning redovisar uppdraget enligt regleringsbrevet.

Inskränkningen av uppdraget anges vara förankrad i en dialog med Socialdepartementet. När vi skickade en mer omfattande kritik till SBU och Socialdepartementet (se https://www.ucr.uu.se/nrs/forskning/) fick vi mejlsvar (10 juni 2022) av generaldirektör Axelsson att »SBU:s avgränsningar och motiveringar till detta ska förstås också vara omsorgsfullt beskrivna i rapporten«. Inga sådana beskrivningar återfinns i rapporten! Inte heller något av regleringsbreven (inklusive ändringar av dessa) inför de aktuella budgetåren 2019–2021 innehåller en förändring av uppdraget. Att Socialdepartementet skulle ha ställt sig bakom bortval av litteraturen och av metoder som gäller komplexa interventioner håller vi därtill för minst sagt osannolikt.

Sammanfattningsvis föreligger allvarliga metodologiska problem inom PICO (population, intervention, kontroll, utfall). Det har inte saknats varningssignaler inför och under rapportens framtagande. Två av de fyra externa sakkunniga avsade sig sitt uppdrag i slutfasen på grund av »otydliga beslutsunderlag för metodval och oenighet i tolkning och förankring av resultatet«. Därtill har riktats kritik mot rapporten från medlemmar av SBU:s vetenskapliga råd. Att SBU ändå väljer att ge ut rapport nr 341/2021 indikerar betydande brister i metodologisk kompetens och vetenskaplig stringens vad gäller komplexa interventioner och bristfällig intern och extern kvalitetsgranskning.

Dra tillbaka rapporten och gör om!

Läs även:

SBU bör göra om rapport om behandling vid långvarig smärta
SBU: Att utföra en systematisk översikt medför val – och bortval