Trots en enorm befolkningstillväxt har vi uppnått en enastående global utveckling med minskad mödra- och barnadödlighet, kraftigt ökad genomsnittlig livslängd, ett ökat välstånd för många och minskad fattigdom. Utvecklingen har dock haft ett högt pris, med en aldrig tidigare skådad exploatering av naturen och olika ekosystem [1].

Ökande koldioxidhalter i atmosfären, försurning av haven, förlust av tropiska skogar och luftföroreningar har resulterat i klimatförändringar, snabbt minskande biologisk mångfald och en tilltagande påverkan på ekosystem som är vår försörjningsbas [1]. Vårt avtryck på jorden har aldrig varit så stort. Människan är ansvarig för att planeten är på väg in i en förödande kris för natur och miljö och en sjätte massutrotning.

Miljö- och klimatförändringarna kommer att påverka vår hälsa allvarligt och riskerar att omintetgöra alla globala hälsovinster [2, 3]. Paradoxalt nog har vårt fossildrivna samhälle, som möjliggjort utveckling och förbättrad globala hälsa, fått negativ påverkan på vår livsstil och hälsa. Kopplingar finns till folksjukdomar som utgör de vanligaste globala dödsorsakerna: hjärt–kärlsjukdom, fetma, typ 2-diabetes, njursjukdom, kronisk respiratorisk sjukdom, vissa typer av cancer och Alzheimers sjukdom [4].

Cirka en tredjedel av de läkemedel vi använder har sitt ursprung i naturen. Minskande mångfald minskar möjligheten att utveckla nya läkemedel. För att bättre kunna förebygga och behandla de livsstilssjukdomar som ökar har vi mycket att lära av geniala lösningar som utvecklats i naturen [5]. Arter som lever i förorenade miljöer, varmt klimat och där det råder brist på vatten har under evolutionen utvecklat skydd mot de miljöförändringar som hotar oss.

Det är bråttom att radikalt minska människans påverkan på jorden, och det kommer att behövas omfattande förändringar på alla plan i samhället, inte minst inom forskning, utveckling och undervisning. Eftersom människans hälsa inte kan studeras isolerat måste studier av vår hälsa relateras till och integreras med studier av miljö, djurhälsa och arternas mångfald.

Kunskapsområdet planetär hälsa beskriver människans störande inverkan på jordens klimat och olika ekosystem samt vilka följder den får för den globala folkhälsan. Begreppet myntades av Rockefeller Foundation och tidskriften Lancet 2015 och innebär att den mänskliga hälsan är beroende av det planetära tillståndet. Detta är ett nytt sätt att se på sjukdom och hälsa och ett snabbt växande internationellt forskningsfält. För att förstå och möta de utmaningar som finns inom området krävs ett tvärvetenskapligt samarbete över nations- och professionsgränser [6, 7].

Det är angeläget att sprida kunskapen om planetär hälsa och alla möjligheter till tvärvetenskaplig forskning och nya insatser [8]. Läkarprofessionen har den legitimitet som behövs för att kunna arbeta för nödvändig förändring inom området. Vi har sett det vid tidigare övergripande internationella aktiviteter mot exempelvis industrins utsläpp och skadliga livsstilar.

En enig och stark läkarkår har möjlighet och legitimitet att påverka politiker och beslutsfattare, men tiden håller på att rinna ut och det gäller att agera vist och långsiktigt. I september 2022 står därför Svenska läkaresällskapet värd för ett symposium där en tvärprofessionell, internationell och nationell föreläsarpanel kommer att sammanfatta det aktuella kunskapsläget och ge exempel på planetär och mänsklig hälsa.