Vår hälsa brinner. Klimatförändringarnas alltmer påtagliga konsekvenser bör dra uppmärksamheten mot deras effekter på vår hälsa. Tillgångar som vi nu tar för givna i vår svenska vardag, som ren luft, säkert dricksvatten och en stabil livsmedelstillgång, hotas av klimatförändringar och skapar ett ökat kompetensbehov i frågan. I takt med att världen förändras är det viktigt att vårdprogram tillhandahåller mer utbildning om klimatförändringarnas påverkan på folkhälsan. Detta anser studentorganisationen International Federation of Medical Students’ Associations Swedens (IFMSA-Sweden) kampanj »Vår hälsa brinner«.

För att samla in information om studenters uppfattningar och tankar kring den hälso- och klimatkris vi befinner oss i, skickade vi ut en enkät till våra medlemmar. Av denna framgick att många upplever klimatångest samt maktlöshet i frågan. Alla upplevde att de ej har tillräckligt med kunskap och att de ej fått tillräckligt med utbildning i ämnet på sitt vårdprogram. Över 90 procent svarade att de vill engagera sig mer i frågan. Därmed finns det såväl ett intresse som ett upplevt behov av att stärka vårdstudenternas kunskap i sakfrågan för att säkerställa en god kompetensförsörjning i framtiden.

Vi som står bakom kampanjen är vårdstudenter och aktiva medlemmar i IFMSA-Sweden, en organisation som finns till för att främja global hälsa via internationella utbyten, projekt och påverkansarbete. Vi har identifierat att kampanjen behövs då vi anser att frågan är åsidosatt, både i pågående politiska debatter inför valet och på de svenska läkarprogrammen. Vi åkte till Visby under Almedalsveckan för att driva vår kampanj och deltog under flera evenemang om klimatkrisen. Endast enstaka evenemang utöver vårt eget behandlade dock klimatets effekter på folkhälsan.

Med detta alfabet som utgångspunkt skapar vi lösningar på varje problem via de workshops vi håller i. Men det räcker inte. Foto: IFMSA Sweden

För att illustrera hur klimatet skapar och påverkar olika aspekter av sjukdom och hälsa har vi sammanställt ett alfabet, där varje bokstav illustrerar ett hälsoproblem som är kopplat till klimatförändringarna. Med detta alfabet som utgångspunkt skapar vi lösningar på varje problem via de workshoppar vi håller i. Men det räcker inte. För att kunna få ett helhetsgrepp kring denna kunskapslucka behöver vi förändringar på nationellt håll. Utbildning i klimatets effekter på folkhälsan borde bli obligatorisk på de vårdutbildningar som bedrivs på högskolenivå.

Vår kampanj finns inte till för att bidra till det ofta dystopiska diskussionsklimatet. Vi finns till för att skapa utrymmen där studenter kan utbilda och lära av varandra. Detta är något vi ser behövs, men också något som vi gör ideellt, parallellt med studier. Ansvaret att förse vårdstudenter med adekvat kunskap för att kunna hantera ett nationellt och globalt förändrat epidemiologiskt läge ska vila på utbildningarna. Därför argumenterar vi för att öronmärka mer tid i vårdutbildningarna åt detta.

Med följande i åtanke vill vi uppmana de svenska läkarprogrammens programnämnder samt utbildningsminister Anna Ekström till följande:

  • Se över möjligheten för landets vårdutbildningar att inkludera undervisning i klimatets effekter på hälsan.
  • Erbjud studenter valbara kurser inom hållbar utveckling.
  • Erbjud utbildning i hur klimatsmart och hållbar sjukvård kan se ut.

Läs mer:

Klimatförändring och hälsa – samlingssida!