Rutinmässig testning för droger vid ADHD är kontraproduktivt

Rutinmässiga drogtest vid ADHD är kontraproduktiva

ADHD uppmärksammas mer och mer. Antalet patienter med behov av utredning och behandling ökar, samtidigt läggs stora resurser på omotiverad drogscreening. Provtagning avseende droger är inte förbjudet, men den ska inte ske på rutin, skriver Simon Larsson och medförfattare. (3 kommentarer)

Nej, det behövs inget nationellt slutprov för läkarutbildningen

Nej, det behövs inget nationellt slutprov för läkare

Johan Jendle och Andreas Carlborg argumenterar i Läkartidningen för ett nationellt slutprov för läkare med svensk grundutbildning. Vi har en annan uppfattning. Ett nationellt slutprov inför läkarexamen skulle innebära ett underkännande av lärosätenas förmåga att examinera högskoleförordningens examensmål, skriver Björn Rosengren och medförfattare.

Nationella mål i etik föreslås på det nya läkarprogrammet

Etik på nya läkarprogrammet – nationell målbeskrivning föreslås

Vi har sammanställt ett förslag till uppdaterad målbeskrivning för medicinsk etik på det nya läkarprogrammet som förtydligar och utvecklar befintliga lärandemål. Vi vill nu bjuda in till diskussion för att kunna förfina och vässa formuleringarna ytterligare, skriver Sam Polesie och medförfattare.

Risk för att ny behandling vid alzheimer blir alldeles för dyr

Risk för att antikroppbehandling vid alzheimer blir alldeles för dyr

Det är hoppfullt att sjukdomsmodifierande behandling äntligen kan fungera vid Alzheimers sjukdom, men ett högt pris kan leda till att regionerna minskar antalet behandlade patienter, eller till och med vägrar ersättning. Pris- och ersättningsdiskussionen är därför viktig, skriver Anders Wimo och medförfattare.

RMV: Felaktigheter i inlägg om åldersbedömningar

Ett debattinlägg i Läkartidningen innehåller påståenden som det finns anledning att bemöta faktamässigt. Debattörerna skriver bland annat att den nyss avslutade utredningen underkänt Rättsmedicinalverkets metod avseende medicinska åldersbedömningar. Det är en felaktig uppgift, skriver företrädare för Rättsmedicinalverket.

Risk för byråkrati och toppstyrning med ny EU-förordning

Risk för ökad toppstyrning och byråkrati med ny EU-förordning

Om EU-kommissionens förslag till ny EU-förordning gällande ämnen av mänskligt ursprung avsedda för användning på människor godkänns riskerar det att leda till ökad styrning, kontroll och administration, skriver Anna Björkland och medförfattare.

Åldersbedömningar – skandalen fortsätter

Medicinska åldersbedömningar – skandalen fortsätter

Etiken kring läkares medverkan i åldersbedömningar har diskuterats i kåren. I Norge har Legeforeningen uttalat att deras etiska regler inte tillåter läkares medverkan. Vi vill rekommendera Sveriges läkarförbund och Svenska läkaresällskapet att göra motsvarande uttalande, skriver Ingrid Eckerman och Bertil Kågedal. (1 kommentar)

Låt inte artificiell intelligens bli ett hot mot läkarutbildningen

Låt inte artificiell intelligens bli ett hot mot läkarutbildningen

En högaktuell fråga är hur utvecklingen inom textbaserade AI-system påverkar utbildningen av läkare och i synnerhet våra läkarutbildningar, skriver Sam Polesie och David Sundemo. (4 kommentarer)

Nya läkarprogrammet – därför behövs nationellt kunskapsprov

Nya läkarprogrammet – därför behövs nationellt kunskapsprov

Det är ännu oklart hur kvalitetskontrollen av den nya 6-åriga läkarutbildningen och efterföljande BT ska genomföras. Ett nationellt kunskapsprov behövs för att garantera en kunskapsnivå som är tillfyllest och för att säkerställa hög och jämn kvalitet på de medicinska utbildningarna, skriver Johan Jendle och Andreas Carlborg. (5 kommentarer)

Hyperhidros: Man ska inte byta direkt till ett annat preparat

Hyperhidros: Byt inte direkt till annat preparat

Genom att systematiskt undersöka och utesluta faktorer som kan ha påverkat behandlingseffekten och implementera ett standardiserat protokoll vid försämrad eller utebliven effekt av botulinum A-toxin kan vi spara tid och resurser för sjukvården och bidra till en mer evidensbaserad vård, skriver Alexander Shayesteh.

Apropå! Ett brev om BT till mina kollegor

Apropå! Ett brev om BT till mina kollegor

Frågan om BT för läkare från tredje land måste tas på allvar. Sverige behöver kunna dra nyttja av skickliga specialistläkare, avslutar David Ojalvo sitt brev riktat till alla kollegor med utbildning från tredje land som gör eller ska göra BT.

Oroväckande hög risk för hörselskador hos unga människor

Oroväckande hög risk för hörselskador hos unga

En studie visar att uppskattningsvis 1 miljard unga människor i åldrarna 12–34 år globalt riskerar att drabbas av hörselskador på grund av de ljudnivåer de utsätts för i hörlurar, på diskotek och på rockkonserter, etc. Vi vill uppmana svenska politiker och myndigheter att agera för ett säkert musiklyssnande (särskilt hos unga individer), skriver Marie-Louise Andersson-Barrenäs med flera.

Vi vill belysa vikten av webbutbildningen

Viktigt att belysa betydelsen av vikt och storlek

Vi tackar Ulf Nyman och Gunnar Sterner för att de belyst frågan om betydelsen av patientens kroppsvikt och storlek. Vi vill vidare belysa vikten av att användarna genomför webbutbildningen för Janusmed njurfunktion för att i möjligaste mån undvika feltolkning av doseringsråden, skriver Hanna Justad med flera.

»Janusmed njurfunktion« är inte utan några försåtliga problem

»Janusmed njurfunktion« är inte utan några försåtliga problem

Vi har tittat på programmet och gått igenom den webbaserade e-utbildningen och finner några försåtliga problem, skriver Ulf Nyman och Gunnar Sterner.

Läkarens bedömning fortfarande avgörande vid sjukskrivning

Läkarens bedömning fortfarande avgörande vid sjukskrivningar

Enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen bör en helhetsbedömning av samtliga relevanta uppgifter ligga till grund för Försäkringskassans beslut om rätten till sjukpenning. Domen kan tolkas som att läkarens bedömning även fortsättningsvis är en viktig pusselbit, skriver Monika Engblom och medförfattare.

Apropå! De palliativa teamen behöver en nationell organisation

De palliativa teamen behöver en samordnad nationell struktur

Bara på så sätt kan våra patienter garanteras en likvärdig och högkvalitativ palliativ sjukvård. Systemet behöver en ordentlig översyn, skriver Henrik Nyström. (1 kommentar)

Handkirurgi används för lite vid spasticitet hos vuxna patienter

Handkirurgi vid spasticitet underutnyttjad hos vuxna

»Kompetens för spasticitetsreducerande kirurgi finns på våra handkirurgiska enheter. Kunskapen om kirurgins möjligheter för vuxna patienter behöver nu öka«, skriver flera chefer och överläkare. (2 kommentarer)

Nya riktlinjerna vid könsdysfori rimligare

Socialstyrelsens nya riktlinjer för vård vid könsdysfori mer rimliga

Socialstyrelsens uppdaterade kunskapsstöd för vård av barn med könsdysfori ska publiceras i sin helhet före årets slut. Som helhet blir de nya riktlinjerna mer rimliga än de tidigare och förespråkar en stor försiktighet med oåterkalleliga ingrepp i friska kroppar, konstaterar Mats Reimer. (1 kommentar)

Läkarförbundet bör verka för ändrade villkor för fribeloppet

Sveriges läkarförbund bör verka för ändrade villkor för fribeloppet

Drygt hälften av alla högskolestuderande arbetar parallellt med sina studier, men ytterst få känner till hur fribeloppet fungerar. Många läkarstudenter vill skaffa sig så mycket klinisk erfarenhet som möjligt under sommaren. Detta leder till en knepig sits, då den inarbetade lönen oftast överstiger fribeloppet, skriver Lovisa Liwenborg.

Apropå! »Tack då i alla fall, doktorn«

Apropå! »Tack då i alla fall, doktorn«

För oss allmänläkare, som i första ledet möter människor, är vår existens i fara om vi inte med omdöme, i lämpade fall, kan lämna vår inlärda cartesianska syn på människan, skriver Olle Hellström. (4 kommentarer)