Denna webbplats vänder sig till läkare
Viktigt att minska doserna aciklovir vid nedsatt njurfunktion

Viktigt att minska dosen aciklovir vid försämrad njurfunktion

Prov inkommer i stort sett veckovis från framför allt intensivvårdsavdelningar och infektions- och njurmedicinska kliniker där patienter har fått för höga doser av aciklovir med höga nivåer av CMMG som följd, skriver fyra läkare.

Dags att sluta kalla tumören »snäll«

Termen »snäll cancer« är otydlig och kan ge patienten falskt hopp

Bland kliniska kollegor kan termen vara ett sätt att förenkla riskindelningen med tillhörande behandlingsplan. Men termen är otydlig och bör undvikas, skriver Renske Altena och Jonas Bergh. (2 kommentarer)

Tillåt yrkesutbildning utan dagens teoretiska betygskrav

Tillåt yrkesutbildning utan dagens teoretiska betygskrav

Vår studie visar att det är vanligare med negativa utfall hos unga vuxna utan gymnasieutbildning. Det talar för att fler behöver tillåtas delta i praktisk gymnasieutbildning och inte uteslutas på grund av för högt ställda teoretiska betygkrav, skriver fem läkare. (4 kommentarer)

10 år efter ebolaepidemin: De nya läkemedlen når inte riskområdena

De nya ebolaläkemedlen finns inte där de behövs som mest

Vi i Läkare utan gränser har sett ebolas förödande konsekvenser på nära håll. Vi kräver att det ska finnas nödlager med ebolaläkemedel i de områden som oftast drabbas av utbrott – så är det inte i dag, 10 år efter epidemin i Västafrika, skriver företrädare för Läkare utan gränser.

Alla förlorar när utlandsstudenter nekas praktikplats

Alla förlorar när utlandsstudenter nekas praktik i Sverige

Studenter på läkarprogram utomlands har betydande svårigheter att söka praktikplats i Sverige inför sitt sista studieår. Detta väcker oro och osäkerhet om framtida karriärer, men är också ett problem som berör framtiden för svensk sjukvård, skriver Fanny Hilding. (5 kommentarer)

Statligt ansvar löser inte vårdens digitala utmaningar

SKR: Statligt ansvar löser inte vårdens digitala utmaningar

Statsråden Jakob Forssmed och Erik Slottner gör en alltför enkel analys då de i ett debattinlägg i Läkartidningen beskriver att de vill flytta över styrningen från huvudmännen till staten, skriver Rachel De Basso och Marie Morell från Sveriges Kommuner och regioner i en replik. (2 kommentarer)

Tänd eldsjälarna – satsa på de lokala föreningarna

Tänd eldsjälarna – satsa på de lokala föreningarna

Sveriges läkarförbund behöver satsa på de lokala förtroendevalda för att engagera fler kollegor i det fackliga arbetet, skriver Dávid Ojalvo, och vill se att Läkarförbundet tillsammans med de lokala föreningarna sjösätter projektet »Förtroendevald 2030«.

»Mitt i krisen« ger balans till svenska pandemidebatten

»Mitt i krisen« ger balans till pandemidebatten

Det vore olyckligt för hanteringen av kommande pandemier om den relativt ensidiga negativa bilden av myndigheternas agerande som hittills dominerat debatten blir den förhärskande, skriver Pelle Gustafson i en replik.

»Mitt i krisen« pekar på flera lärdomar av pandemin

»Mitt i krisen« pekar på flera viktiga lärdomar av pandemin

Läkartidningens recension av »Mitt i krisen« är enbart en hyllning av den svenska pandemistrategin. Tyvärr blundar den för alla lärdomar som beskrivs i boken. Mycket snart kan nästa pandemi vara här, och det är nödvändigt att vi självkritiskt granskar vad vi varit med om, skriver fyra läkare. (1 kommentar)

»Olyckligt att hävda ett absolut nej till samvetsfrihet«

»Olyckligt att hävda ett absolut nej till samvetsfrihet«

Grundanslaget i ambitionen att motverka mer eller mindre orimliga, ovetenskapliga och egocentrerade krav på anpassning är utmärkt, men däremot tror vi att en nyansering visavi människosyn, etik och samvete är nödvändig, skriver tre debattörer på uppdrag av styrelsen för Kristna läkare och medicinstuderande. (3 kommentarer)

Vi bör sluta använda diagnosen inklämningssyndrom vid axelbesvär

Vi bör sluta använda diagnosen inklämningssyndrom i axeln

Inklämningssyndrom i axeln är en diagnos med två stora nackdelar: den är felaktigt baserad på rådande forskningsunderlag, och den riskerar att leda till sämre resultat för patienterna, skriver Mikael Porss. (2 kommentarer)

»Så ska vi ta ett större ansvar för vårdens digitala infrastruktur«

»Så ska vi ta ett större ansvar för vårdens digitala infrastruktur«

För att kunna garantera att den digitala infrastrukturen inom hälso- och sjukvården är robust och resilient behöver staten också kunna styra den. Att delar av infrastrukturen i dag drivs i bolagsform har försvårat detta, skriver socialminister Jakob Forssmed och civilminister Erik Slottner.

Vårdcentralen är den bästa platsen för att utbilda allmänläkare

ST-läkare i allmänmedicin utbildas bäst på vårdcentral

För att bli en trygg och kompetent allmänspecialist behöver man träna på att vara generalist. Var gör man det? Jo, på vårdcentralen, skriver Ebba Cohen. (7 kommentarer)

Nationella läkemedelslistan ska ses som ett arbetssätt – inte bara IT

Se Nationella läkemedelslistan som ett arbetssätt – inte bara IT

De sparade recepten i den nationella läkemedelslistan kommer inte annat än undantagsvis att stämma bättre överens med hur patienten är ordinerad att genomföra sina läkemedelsbehandlingar i dag, skriver Mikael Hoffmann, Susanne Bergenbrant Glas och Tobias Alfvén i en slutreplik.

Så höjde vi kunskapen om smärtbehandling på barnakuten

Så höjde vi kunskapen om smärta på våra barnakutmottagningar

Vi introducerade ett nytt smärt- och procedur-pm på barnakutmottagningarna vid Skånes universitetssjukhus för att förbättra upptäckten av smärta och utöka möjligheterna att starta behandling innan läkaren är på plats, skriver Stéphanie Lameri och Jorge Sotoca Fernandez. (1 kommentar)

Hälso- och sjukvården måste skyddas i krig och konflikter

Hälso- och sjukvården måste skyddas i krig och konflikter

Sveriges läkarförbund och Svenska läkaresällskapet delar den oro och frustration som artikelförfattarna till en debattartikel om kriget i Gaza ger uttryck för. (6 kommentarer)

Kriget i Gaza kräver handling av SLF och SLS – inte bara ord

Kriget i Gaza kräver handling av SLF och SLS – inte bara ord

Sveriges läkarförbund och Svenska läkaresällskapet borde skriva till utrikesminister Tobias Billström och ge ekonomiskt bidrag till Läkare utan gränser, skriver en grupp debattörer. (43 kommentarer)

Illojalitetens kostnad

Illojalitetens kostnad

»Jag är illojal. Min lojalitet ligger hos patienten och kollegor som står upp för det som är rätt, och vågar höja rösten för att adressera en dysfunktionell ledning och arbetskultur.« skriver Kaberi Mitra. (6 kommentarer)

Betrakta AT som läkarprogrammets avslutande terminer

Se AT som läkarprogrammets avslutande terminer

Den som i dag har gjort klart elva terminer på läkarprogrammet kan slängas ut på en arbetsmarknad med osäkra vikariat under en period som i värsta fall kan vara i flera år, skriver Mikael Kakeeto. (2 kommentarer)

Rekommendation för gravida från Afrika söder om Sahara behöver nyanseras

Rekommendation för gravida från Subsahara behöver nyanseras

Enligt nationella rekommendationer ska kvinnor med ursprung i Afrika söder om Sahara få sin förlossning igångsatt före vecka 41 + 0, men att enbart uppmärksamma medicinska åtgärder riskerar att osynliggöra strukturella orättvisor, skriver Sten Axelsson Fisk. (6 kommentarer)