Under de senaste mandatperioderna har allt mer vård och pengar flyttats ut från akutsjukhusen i Stockholm till vårdvalen. Vårdtiderna på akutsjukhusen har minskat, och vårdvalen har gjort mycket för att kapa vårdköer och bidra till ökad tillgänglighet. Men vissa vårdval har också visat sig kosta allt mer. En del beror på att det funnits behov av vård som nu betats av. Dock finns det också exempel på att åtgärder inom vården styrs mer av efterfrågan än behov och ohälsa. Det är fel och driver kostnaderna.

Kristdemokraterna (KD) tror inte att vårdvalen är svaret på alla brister i sjukvården. Det är regionens ansvar att se till att det finns robusta system för att säkerställa att rätt vård utförs på rätt nivå för att behandling och pris ska bli så bra som möjligt. När reformer som den blågröna majoriteten infört inte fungerar optimalt lovar vi i KD att arbeta för att varje skattekrona ska användas på rätt sätt.

En annan utmaning med vårdvalen är svårigheten att anvisa geografisk placering för vårdgivare.

KD vill därför göra en genomlysning av samtliga vårdval och se över möjligheten att organisera vården i mer lämplig form där det finns en överkonsumtion av vård som leder till en ogrundad kostnadsökning. Det kan handla om att befintliga vårdval slås samman alternativt läggas ner i syfte att få en tillgänglig och behovsstyrd vård. Ett annat alternativ kan vara att inom vissa vårdval i specialistvården begränsa antalet utförare i geografiska indelningar inom regionen.

Antalet besök på närakuterna har ökat stadigt sedan införandet, men effekterna har blivit mindre än förväntat, inte minst på akutmottagningarna. Därför menar vi att man bör föra in närakuternas under primärvården och låta husläkarmottagningarna inom en närakuts geografiska område få ansvar för vården.

Syftet är att få en förbättrad kontinuitet med mindre rundslussning av patienter mellan enheter, samt att tillföra än mer resurser till primärvården för att få den att utvecklas ytterligare. Bara så blir det lättare för patienter att få tid till sin läkare på vårdcentralen. Vi minskar också risken för att patienter tvingas söka vård på akutmottagningen för besvär som hade kunnat hanteras hos husläkaren. Öppettiderna i primärvården måste också bli bättre.

Från så gott som samtliga regioner kommer återigen vittnesmål om en ansträngd sommar i vården. Det är ett av många tecken på att regionindelningen fungerar dåligt och är omodernt och alltför byråkratiskt. Även i Stockholm har det varit brist på personal med stängda vårdplatser och neddragna öppenvårdsbesök som följd. När väntetiderna på akuten och till mottagningar blir längre, blir lidandet orimligt.

Vi kristdemokrater är övertygade om att svaren på vårdens många utmaningar inte är minskad valfrihet för patienten eller att strypa de privata alternativen. Men regionen måste säkerställa att rätt vård bedrivs på rätt plats och finns där för patienterna med störst behov.