I juli 2022 föll en 68-årig man med en stege – från en höjd om cirka 1,5–2 meter över marken – och landade på ett elstängsel. Under fallet hann mannen gripa tag om trädet han lutat stegen vid och fick ett 4 cm långt sår i vänster handflata.

Hustrun var snabbt på plats och fann då mannen avsvimmad. Han låg på höger sida på stängslet och var okontaktbar. Hon noterade ryckningar i armar, bål och nacke och urinavgång, och maken var dessutom blöt över bålen. Hon lyckades dra honom av stängslet, och han vaknade omedelbart till. Ingen postiktal fas och ingen anterograd eller retrograd amnesi noterades från greppet om trädet. 

Mannen hade ordentligt ont i höger sida, men smärtan förvärrades inte av rörelser, vilket hade kunnat tyda på fraktur eller annan skada i rörelseapparaten. Inga tecken på våld mot huvudet eller nacken sågs. Han kunde själv ställa stegen på plats, informera grannen om stängslet och äta lunch. Yttre blåmärken saknades.

Efter några timmar tilltog värken i höger sida, och mannen blev illamående. Hematuri noterades, och ambulans tillkallades.

På akuten (6 timmar efter fallet) konstaterades följande värden: urin 3+, Hb 2+ protein; Hb 132 g/l (habituellt värde stabilt 150); MCV 91 fL; troponin T 23 till 18 ng/l; eGFR 68 ml/min; CRP 1,1 mg/l, DT buk svullnad över höger njure och binjure, njurkontusion grad 1; DT ryggrad u a; DT hjärna u a; EKG u a.

Patienten var på akuten svårt smärtpåverkad och hade ymniga kräkningar, tills en sänkning av troponin T-nivån konstaterades. Efter hemgång var tarmfunktionen störd i två dagar (tarmparalys), och på andra dygnet sågs rikligt med blod i toaletten. Under några veckor noterades sedan successiv återgång till habitualtillståndet, frånsett en smärtande punkt medialt om höger skulderblad vid belastning.

Uppföljande DT buk efter 10 dagar visade regress, men ett nytillkommet intraperitonealt hematom. Koloskopi efter 2 veckor var u a. Hb successivt återställt till 145 g/l med normalt blodstatus efter 3 veckor.

Diskussion: Enligt Elsäkerhetsverket får elstängselaggregat ha en styrka på max 5 joule vid 50–500 ohm. Äldre aggregat (före 2010) kan dock avge uppåt 30 joule vid 300 ohm (ibland ännu högre energipulser) [1], men det finns inga krav på utbyte av gamla aggregat. Styrkan i det aktuella aggregatet är okänd. Olyckan inträffade några hundra meter från aggregatet, och mannen blev liggande på stängslet i ett okänt antal sekunder.

Stegringen av troponin T-nivån påvisar strömgenomgång. Det finns ingen annan förklaring till blodförlusten. Tarmblödning kan inte ha uppkommit till följd av det mekaniska våldet, vilket också stärker antagandet att den organpåverkan som uppstod orsakats av en rejäl strömgenomgång.

Det torde vara mycket ovanligt att man vid ett fall landar med hela kroppen på ett elstängsel, men det är anmärkningsvärt att medvetslöshet i detta fall inträdde omedelbart, utan annan förklaring än strömgenomgång. Utgången kunde ha varit fatal.