Logotyp framtagen av den tyska medicinska föreningen för hälsofrämjande (ÄGGF) och FASD-nätverket i norra Bayern. (Copyright: www.aeggf.de och www.fasd-netz.de)

Fyra kollegor förordar i en debattartikel i Läkartidningen att varningsetiketter riktade till gravida kvinnor införs på alkoholprodukter i Sverige [1]. De stödjer sig på nya studier som ger stöd åt att alkoholkonsumtion under graviditeten kan skada fostret och orsaka ett spektrum av funktionsnedsättningar (fetala alkoholspektrumstörningar, FASD) hos barnet [1].

Författarna refererar till en modell som beslutades 2020 i Australien och Nya Zeeland och som innebär att alla alkoholprodukter förses med budskapet »Alkohol kan orsaka livslånga skador på ditt barn«. Även vi förespråkar varningsetiketter på alkoholförpackningar [2]. Varningsetiketterna behöver dessutom sannolikt förses med ett tydligt och enkelt visuellt budskap.

Debattartikeln i Läkartidningen illustrerades med en logotyp som påminner om ett trafikmärke med förbudsmarkering. Denna logotyp är vanligt förekommande och figurerar ofta på internationella konferenser om alkohol och graviditet. Vi tycker att det finns ett problem med den, då den inte förmedlar den gravida kvinnans autonomi och självbestämmande. Kvinnan på bilden kan snarare uppfattas som ett objekt.

Det finns en alternativ logotyp framtagen av den tyska medicinska föreningen för hälsofrämjande (ÄGGF) och FASD-nätverket i norra Bayern [3, 4]. Vi förespråkar användandet av den i stället, eftersom den visar en beslutsam kvinna som säger »nej tack« om hon bjuds på alkohol. Bilden förmedlar en positiv energi, då den föreställer en trygg individ som fattat ett moget beslut efter att ha tagit del av både varningstext och kunskap.

Det är viktigt att fortsätta sprida kunskap om och varna för riskerna med alkoholintag under graviditeten. Det arbetet blir mer framgångsrikt om kvinnan känner sig delaktig i råden som riktas till henne. Dessutom behöver kampanjer (med eller utan varningstext) inte enbart riktas till gravida utan även till kvinnor i fertil ålder, i syfte att de ska få adekvat kunskap för att förbereda sig för en hälsosam graviditet.

Den som vill använda den logotyp som förespråkas i artikeln kan kontakta aeggf@aeggf.de.