Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) har nyligen beslutat att återkalla Staffan Bergströms legitimation efter mer än 50 års verksamhet som läkare. Orsaken är att han hjälpt en plågad, döende ALS-patient att avsluta sitt liv.

Patienten hade vägrat inläggning på sjukhus eller hospice. Han hade tidigare fått medgivande från Dignitas i Schweiz om att få dödshjälp, men coronapandemin kom emellan. Sedan patienten avlidit gick Staffan Bergström till polisen och informerade dem om vad han gjort, i syfte att få utrett i vad mån hans handlande varit brottsligt.

Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) polisanmälde Staffan Bergström för medhjälp till dråp, och en förundersökning inleddes. Den lades sedermera ned, med motiveringen att medhjälp till självmord inte är ett brott.

Ivo anmälde Staffan Bergström till HSAN och yrkade på att hans legitimation skulle återkallas. Som skäl angav Ivo bland annat att Staffan Bergström »undergrävt den tillit allmänheten har rätt att hysa till en legitimerad yrkesutövare. Staffan Bergström har således visat sig uppenbart olämplig att utöva yrket som läkare och hans legitimation ska därför återkallas«.

Det är uppseendeväckande att Ivo hävdar att Staffan Bergström har undergrävt den tillit allmänheten har rätt att hysa till en läkare. Den delvis andningsförlamade ALS-patienten hade uttalat sin bestämda avsikt att avlägsna den ventilator utan vilken han inte kunde andas i liggande ställning.

En läkare har inte laglig rätt att – mot patientens vilja – hindra en patients avbrytande av livsuppehållande behandling. Vad Staffan Bergström gjorde var därför att befria patienten från de plågor som ett avlägsnande av andningshjälpen ofrånkomligen skulle leda till. Han lindrade därmed patientens lidande.

Att HSAN gjort bedömningen att Staffan Bergström agerat i strid mot patientsäkerhetslagens bestämmelser är häpnadsväckande. Denna lag föreskriver att hälso- och sjukvårdspersonal ska »utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet«. Experter inom juridik och medicinsk etik har i en skrivelse till HSAN uttalat att det finns flera omständigheter som talar för att kravet på internationell vetenskap och beprövad erfarenhet är uppfyllt. HSAN har dock inte med ett ord bemött detta.

Dödshjälp i någon form är tillåten i fler än tio delstater i USA och i flera länder i Europa. Staffan Bergströms hjälp till den döende ALS-patienten är med andra ord i överensstämmelse med vetenskap och internationellt beprövad erfarenhet. Inte heller denna invändning från Staffan Bergströms sida har HSAN brytt sig om att bemöta.