Replik. Det är glädjande att vår artikel om Janusmed njurfunktion uppmärksammats i en debattartikel i Läkartidningen [1, 2]. Vi är eniga med författarna, Ulf Nyman och Gunnar Sterner, om att estimerad relativ GFR (eGFR) ska användas för att beskriva grad av njurfunktionsnedsättning och att det för de flesta patienter inte krävs någon omräkning till absolut GFR.

Det är riktigt att eGFR (eller CKD-stadium) inte kan anges med absoluta GFR-gränser. Estimerad relativ GFR behövs vid första bedömning av om ett läkemedel är lämpligt för patienten (till exempel dabigatran och även andra antikoagulantia).

Janusmed njurfunktion ger framför allt råd om anpassning av underhållsdosen vid läkemedelsbehandling. Vid kontinuerlig behandling saknar distributionsvolymen betydelse för exponeringen, som helt avgörs av dosen, doseringsintervallet och patientens absoluta clearance. Underhållsdosen av renalt utsöndrade läkemedel ska alltså anpassas efter absolut GFR och inte efter kroppsvikt.

Vid enkeldos är däremot distributionsvolymen – och därigenom kroppsstorleken – av betydelse, varför det är rimligt att anpassa enkeldoser av till exempel kontrastmedel eller laddningsdoser av antibiotika efter kroppsvikt eller kroppsyta. Råd om laddningsdos ingår dock inte i Janusmed njurfunktion eftersom den inte behöver relateras till njurfunktion.

Vad gäller läkemedel med potentiellt njurskadande effekter är det heller inte givet att det i samtliga patientfall finns ett enkelt samband mellan farmakokinetik och njurfunktions­försämring, varför en allmän försiktighet tillråds vid användning av sådana läkemedel, särskilt hos patienter som redan har skadade njurar. Detta gäller oavsett kroppsstorlek.

Vi tackar Ulf Nyman och Gunnar Sterner för att de belyst frågan om betydelsen av patientens kroppsvikt och storlek. Vi vill vidare belysa vikten av att användarna genomför webbutbildningen för Janusmed njurfunktion för att i möjligaste mån undvika feltolkning av doseringsråden.

Läs debattinlägget:
»Janusmed njurfunktion« är inte utan några försåtliga problem