Den nya regeringen har beslutat att avsluta utredningen om Rättsmedicinalverkets (RMV) metod för medicinska åldersbedömningar. Forskningsstudien blir inte av, och RMV ställs inte inför frågan om att ändra utlåtandena. Rättsosäkerheten vid RMV, Migrationsverket och migrationsdomstolarna kan fortsätta ostört.

Beslutet att en opartisk undersökning av RMV:s metod för medicinska åldersbedömningar skulle göras ingick i januariöverenskommelsen 2019 mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet. I juni 2020 tillsattes utredningen.

Uppdraget var dels att granska det vetenskapliga underlaget för metoden, dels att genomföra forskningsstudier för att utöka detta underlag och vid behov föreslå utveckling av RMV:s utlåtanden.

Det första betänkandet lämnades i oktober 2021 [1]. Det uppseendeväckande är att granskningskommittén underkände RMV:s metod. Man konstaterar att det inte finns något vetenskapligt underlag för den, att detta underlag borde ha funnits innan metoden började användas och att modellen för RMV:s utlåtande är otydlig. Vissa metoder som används i andra länder har lägre risk att felbedöma barn som vuxna.

I Socialstyrelsens studie om validiteten av att använda magnetkamera vid åldersbedömning (2018) undersöktes både knä- och handled [2]. Studien visar att om båda tillväxtzonerna är slutna har kvinnan/flickan fyllt 14 år och mannen/pojken 15 år. Vid 18 års ålder hade drygt hälften av flickorna och en tredjedel av pojkarna slutna tillväxtzoner.

Den planerade, men inställda, studien vid Blekinge tekniska högskola hade fyra direktiv:

  • utöka det vetenskapliga kunskapsunderlaget om RMV:s metod genom att testa den på personer med känd ålder
  • föreslå förändringar av RMV:s utlåtanden efter analys av det vetenskapliga kunskapsunderlaget
  • beskriva de metoder som används i andra länder
  • redogöra för hur vanligt det är att de som genomgår RMV:s medicinska åldersbedömning åberopar annan medicinsk åldersbedömning.

Vi förlorar nu en möjlighet till mer vetenskapligt anpassade utlåtanden från RMV från 2024 och framåt. Sju års väntan är onödigt lång tid, men när det gäller att öka rättssäkerheten är ingen tid för lång.

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) fattade beslutet att avsluta utredningen. Gunnar Strömmer är jurist och grundade Centrum för rättvisa. Det är beklagligt att inte ens han tycks intressera sig för rättssäkerhet i asylprocessen. Man misstänker att andan i Tidöavtalet har betydelse här.

De läkare och tandläkare som bedömer bilderna är anonyma. RMV:s verksamhet (förutom rättspsykiatrin) står inte under tillsyn enligt hälso- och sjukvårdslagen [3]. En person som uppenbarligen fått en felaktig åldersbedömning enligt RMV kan inte få upprättelse.

Etiken kring läkares medverkan i åldersbedömningar har diskuterats i läkarkåren [4]. I Norge har Legeforeningen uttalat att deras etiska regler inte tillåter läkares medverkan. Vi vill rekommendera Sveriges läkarförbund och Svenska läkaresällskapet att göra motsvarande uttalande.