Bastjänstgöringen (BT) är en del av den större reform där den svenska grundutbildningen till läkare förlängs från 5,5 till 6 år och samtidigt blir direkt legitimationsgrundande. BT är en fristående (men obligatorisk) första del av specialiseringstjänstgöringen (ST) för alla som inte genomgått allmäntjänstgöring (AT) och påbörjar sin ST-utbildning efter 1 juli 2021. Bastjänstgöringen ska vara minst 6 månader och är målstyrd. Den ska innehålla minst två obligatoriska placeringar inom primär- respektive akutsjukvård – totalt max fyra placeringar [1].

Under 1990-talet utvecklades AT-provet, som sedan 2012 är digitaliserat (eAT-provet). eAT-provet anses vara en viktig del i det ansvar vårdgivare och regioner har för att säkerställa tillräckliga kunskaper inför läkarlegitimation. I samband med införandet av BT kommer AT att fasas ut, men eAT-provet blir kvar åtminstone fram till 2029 (sannolikt längre), eftersom vi ett antal år framåt i praktiken kommer att ha två parallella svenska läkarutbildningar.

eAT-provet har i sig en utbildningsfunktion, eftersom de som examineras förbereder sig med studier av de olika delområdena. I den nya läkarutbildningen kommer legitimationen att utfärdas utan ett nationellt kunskapsprov som kan säkerställa att de blivande läkarna inhämtat en miniminivå av teoretiska och kliniska kunskaper.

Ett nationellt kunskapsprov behövs för att

  • garantera en kunskapsnivå som är tillfyllest och förenlig med god patientsäkerhet; n viktig princip är att eftersträva oberoende granskning (peer review) av kvaliteten inför utfärdande av legitimation
  • säkerställa hög och jämn kvalitet på de medicinska utbildningarna genom möjligheten till regelbundna och täta jämförelser mellan lärosäten och huvudmän
  • kunna jämföra svenska universitet med utbildningar i andra länder.

Resultaten på eAT-proven har hållit en hög och jämn kvalitet vid de olika lärosätena. Läkare med svensk grundutbildning har genomgående haft goda resultat (låg andel underkända), medan läkare med utländsk utbildning haft sämre resultat [2].

Det är ännu oklart hur kvalitetskontrollen av den nya 6-åriga läkarutbildningen och efterföljande BT ska genomföras. Räcker godkänd BT och universitetens revisioner av de egna utbildningsprogrammen (som vanligen görs vart 5:e–7:e år) som kvalitetskontroll när den regelbundna kontrollen på nationell nivå (fyra eAT-prov/år) försvinner?

BT väcker även tanken på en EU-ackreditering. Oss veterligen har detta inte varit aktuellt, och inte heller att införa en betygsskala på läkarutbildningen. En högre gräns för godkänt vore önskvärd.

Nationella EPA-mål (förtroendebaserade professionella aktiviteter) har tagits fram för den nya läkarutbildningen [3]. Kanske kan de ligga till grund för en nationell ackreditering av läkarlegitimationen, i kombination med erfarenheter från eAT-provet och kunskapsprovet för läkare legitimerade utanför EU/EES (inklusive OSCE; objective structured clinical examination)? Examinationen skulle kunna ske efter avslutad grundutbildning, alternativt under pågående BT.