Replik. Ett debattinlägg i Läkartidningen (23 jan 2023) [1] innehåller påståenden som det finns anledning för Rättsmedicinalverket (RMV) att bemöta faktamässigt.

Det är naturligt att regeringens beslut att tillsätta respektive avsluta utredningar debatteras, men det faller inte på statliga myndigheter att recensera sådana beslut.  Detta svar är alltså inte ett inlägg i just den frågan.

Däremot anför debattörerna att den nu avslutade utredningen i delbetänkandet [2] »underkände RMV:s metod«. Detta stämmer inte. Utredaren konstaterar i stället att det finns olika uppfattningar i frågan om vetenskapligt stöd, där den centrala frågan är huruvida de studier som avser medicinsk åldersbedömning på knä respektive tand är tillräckligt jämförbara med varandra för att resultatet av dem ska kunna vägas samman. RMV gör i likhet med 18 andra europeiska länder bedömningen att det med uppsatta kriterier går att väga samman studier.

Utredningens delbetänkande innehöll vidare rekommendationer om att metodens osäkerheter och antaganden i den statistiska modellen skulle redovisas samlat. Detta har vi tagit till oss och omhändertagit i en uppdaterad metodbeskrivning [3]. Vi har även redovisat modellen i en vetenskaplig artikel [4]. Båda finns att läsa på myndighetens hemsida.

Slutligen tål det att upprepas att det inte finns några EU-gemensamma regler för vilka metoder för åldersbedömning som ska användas i asylprocessen. Det används 22 olika varianter av metoder inom EU. Det finns inte heller någon medicinsk metod som kan avgöra en exakt ålder, vare sig i Sverige eller i något annat land. Det går däremot att uppskatta sannolikheten för att en person är under eller över 18 år utifrån tillgängliga vetenskapliga forskningsdata på området.

Även om den planerade forskningsstudien inom ramen för utredningens andra del inte blir av som planerat pågår en hel del spännande forskning på området. RMV följer kunskapsområdet noga i syfte att tillse att rådande metod är den bäst lämpade utifrån de frågeställningar som medicinska åldersbedömningar förväntas svara på.