Benskörhet (osteoporos) är en folksjukdom som kostar samhället tiotals miljarder kronor varje år. Trots det är den kraftigt underbehandlad. Stockholm och flera andra regioner släpar efter i införandet av beprövade behandlingsmetoder som skulle spara både mänskligt lidande och pengar. Det är dags att vi gör något åt det.

En halv miljon svenskar är drabbade av osteoporos. De drygt 80 000 osteoporosrelaterade frakturer som sker varje år leder till omkring 450 000 vårddygn [1-3]. Det är bara stroke som leder till fler vårddygn.

Effektiva läkemedel som motverkar nedbrytningen av ben finns redan. Studier visar bland annat att benspecifik läkemedelsbehandling kan halvera risken för kotfrakturer [4]. Även fallförebyggande åtgärder har bevisad och god effekt hos patienter med osteoporos.

Trots detta används tyvärr varken läkemedel eller förebyggande åtgärder i tillräckligt stor utsträckning. Läkemedelskommittén i Stockholm konstaterar att det finns en »betydande underbehandling av högriskpatienter i Stockholms län trots stark evidens för behandlingsnytta« [5]. Socialstyrelsen har ett mål på 30 procents behandlingsgrad för osteoporos [6], men rikssnittet är i dag bara 17 procent. I Stockholm, Västernorrland, Norrbotten och Dalarna är siffran under 10 procent.

Metoder, behandlingar och riktlinjer finns redan på plats. Anledningen till att osteoporos fortfarande underbehandlas är brister i vårdens organisation och struktur. Därför föreslår Vänsterpartiet att Region Stockholm inrättar ett kompetenscentrum för osteoporos. Centrumet bör få i uppdrag att säkerställa att fler patienter med osteoporos identifieras och får rätt behandling. Ett kompetenscentrum skulle även bidra till att höja kompetensen kring osteoporos i primärvården och spela en central roll för att öka vårdens jämlikhet i hela länet.

Vänsterpartiet vill även införa frakturkedjor på samtliga akutsjukhus i regionen. Det innebär att alla patienter över 50 år utreds för osteoporos efter en fraktur och vid behov erbjuds förebyggande åtgärder. Socialstyrelsen rekommenderar frakturkedjor [7], men i Stockholm är det bara Karolinska Huddinge och Norrtälje sjukhus som i arbetar efter modellen.

Ungefär varannan kvinna respektive var fjärde man drabbas av osteoporos under sin livstid [3]. Ett olyckligt fall och en bruten höft leder ofta till bestående funktionsnedsättning och ökad risk för förtida död. Med nya metoder och relativt små kostnader kan vi göra stor skillnad för många patienter. Låt oss ta det steget.