Bilaterala förtätningar inom basala hälften av lungorna beskrivna som infiltrat. Observera att begreppet »infiltrat« inte innebär någon specifik diagnos. Fyndet måste sättas i sitt kliniska sammanhang, i detta fall hosta utan feber, varför pneumoni kanske inte är den självklara förstahandsdiagnosen. Foto: Författarna

Det finns knappast något begrepp inom radiologin som är så frekvent använt och omdiskuterat som »infiltrat i lungorna« [1-4]. Det gäller inte minst i samband med lungröntgen, men ofta även vid datortomografi.

Även då man utifrån anamnesen kan ana att remittenten misstänker eller vill utesluta pneumoni är »lunginfiltrat?« ofta den primära frågeställningen. Lunginfiltrat används också frekvent i röntgensvar, och inte sällan som enda negering av lungpatologi (»inga lunginfiltrat«) vid en normal lungröntgen.

Infiltrat används också för att beskriva olika typer av förtätningar (attenueringsökning) i lungorna utan att närmare analysera vad det kan representera, men är då kanske underförstått liktydigt med pneumoni.

Enligt Fleischner Societys nomenklaturkommitté definieras infiltrat som »any substance or type of cell that occurs within or spreads through the interstices (interstitium and/or alveoli) of the lung, that is foreign to the lung, or that accumulates in greater than normal quantity within it« och »distinguishes processes that do not distort lung architecture from expanding processes that do« [5].

I radiologisk mening är ett infiltrat vilken oskarp avgränsbar lungförtätning som helst (»any poorly defined opacity in the lung«) [5]. Patofysiologiskt kan det alltså röra sig om exsudat, blod, ödem, vissa cancerformer (mucinöst adenokarcinom), proteinöst material etc [3]. Fleischner Socitey avråder sedan 1984 från att använda termen infiltrat [5, 6], då det också visat sig att termen betyder olika saker för olika doktorer [7].

»Infiltrat« är således en synnerligen ospecifik term som kan representera en rad olika sjukdomstillstånd. Om såväl remittenter som radiologer i Sverige primärt uppfattar termen som liktydig med någon form av pneumoni bör vi genast sluta att använda begreppet.

Fleischner Society föredrar »opacity«, alltså förtätning. Det är viktigt att få remittenten att förstå att röntgenfyndet är ospecifikt och att det – för att nå fram till en sannolik diagnos – måste kopplas ihop med kliniska tecken, symtom och andra undersökningar. Det kan vara värt att påminna om att ischemiska lungskador sekundärt till lungembolier är en viktig differentialdiagnos [8].

En röntgenundersökning som visar på normala lungor bör alltså inte beskrivas som »inga lunginfiltrat«: använd i stället »inga lungförändringar« eller »inget patologiskt i lungorna«, vilka båda utesluter all typ av patologi.

Artikeln är godkänd av styrelsen i Svensk förening för toraxradiologi.