I en medicinsk kommentar i Läkartidningen diskuterar författarna chefläkarens roll ur ett säkerhetsteoretiskt perspektiv [1].

Under årens lopp har det kommit in flera motioner kring chefläkarens roll och tillhörighet till Läkarförbundets fullmäktige. Detta speglar ett engagemang i frågan och visar också på ett behov av kunskapspåfyllnad avseende modernt patientsäkerhetsarbete.

Motionerna har hanterats genom att Läkarförbundets chefsförening i dialog med det nationella chefläkarnätverket belyst frågan såväl i mötesform som genom enkäter. Gemensamt för synpunkter och erfarenheter från nätverket är diversifieringen i chefläkaruppdraget liksom specifika lokala villkor. Ett synliggörande av chefläkarrollen stöds av Läkarförbundet och behovet av en relevant uppdragsbeskrivning i det enskilda fallet är tydligt.

Chefläkarrollen är svår att definiera, då en chefläkares arbetsuppgifter varierar mycket i olika delar av landet. Vår geografi och våra sjukvårdsorganisationer ser olika ut, och att hitta en gemensam definition och allomfattande exakt reglering av rollen som chefläkare ser vi inte som möjligt eller tillrådligt.

I Socialstyrelsens nationella handlingsplan för patientsäkerheten lyfts vikten av att arbeta med att förebygga risker för vårdskador [2].

Ur ett säkerhetsperspektiv behöver en framgångsrik organisation arbeta internt med att systematiskt lära av misstag och risker. Här kan chefläkaren bidra. Genom sin kännedom om hur verksamheten fungerar kan en chefläkare som finns inne i organisationen bidra konstruktivt till patientsäkerhetsarbetet. För att kunna ge goda förutsättningar för ett förtroendefullt och kunskapsbaserat arbetssätt krävs också att rätt person finns på rätt plats.

Det är skillnad på det interna säkerhetsarbetet och det säkerhetsarbete som sker inom en tillsynsmyndighet som Inspektionen för vård- och omsorg (Ivo). I likhet med andra säkerhetskritiska branscher i samhället behöver hälso- och sjukvården ett inre system för sitt kvalitets- och säkerhetsarbete. Att dubblera den externa tillsynsfunktionen som redan finns inom Ivo utgör enligt vår mening inte någon lösning. Chefläkaren behöver tillhöra den interna organisationen för att på bästa sätt kunna bidra i kvalitets- och säkerhetsarbetet.

Vi delar den beskrivning av olika aspekter på chefläkarrollen som ges av författarna till den medicinska kommentaren i LT, och välkomnar det säkerhetsteoretiska perspektivet. Samverkan med och arbetet inom chefläkarnätverket har gynnat förståelsen av rollen som chefläkare.

Läs medicinsk kommentar:
Chefläkarens roll belyst från ett säkerhetsteoretiskt perspektiv.