MReplik. Jag har tagit del av ett debattinlägg i Läkartidningen som handlar om att Migrationsverket inte bör bedöma suicidrisk [1].

Inledningsvis vill jag understryka att det som inträffat är djupt tragiskt. Utan att gå in på omständigheter eller bemöta det som förs fram i det enskilda ärendet vill jag kortfattat beskriva hur vi arbetar med ärenden där människor åberopar hälsoskäl som grund för sin ansökan.

Utrymmet i svensk lagstiftning för att bevilja uppehållstillstånd när en person lider av fysik och/eller psykisk ohälsa är mycket begränsat. Enligt bestämmelserna i utlänningslagen ska Migrationsverket göra en samlad bedömning av alla omständigheter i ärendet, till exempel hur ohälsan påverkar personens möjligheter att klara sig i hemlandet och hur tillgången till vård och mediciner, personens personliga förutsättningar att klara sig och tillgången till familj och nätverk ser ut där.

Vid sidan av den svenska lagstiftningen ska besluten vara förenliga med de konventioner som Sverige har tillträtt, däribland artikel 3 i Europakonventionen, som säger att utvisning av en svårt sjuk person, i kombination med avsaknad av tillräcklig vård i hemlandet, i vissa fall kan vara ett brott mot konventionen. Även här är utrymmet som utvecklats genom praxis från Europadomstolen mycket begränsat, och det är fråga om enskilda ärenden som i undantagsfall når upp till Europadomstolens praxis.

Utgångspunkterna för våra bedömningar är därmed dels att vi har att avgöra ärenden där personen i fråga lider av fysisk eller psykisk ohälsa och dels att de regler som vi ska använda är mycket restriktiva. Utifrån detta blir den skriftliga bevisningen, och värderingen av den, mycket viktig.

I handläggningen av dessa ärenden ska vi bedöma och ta ställning till all den bevisning som en person lämnar in till stöd för sin ansökan om uppehållstillstånd, till exempel läkarintyg eller annan dokumentation från sjukvården. Myndigheten ställer inte diagnoser och bedömer inte suicidrisk, oaktat grunden för ohälsan. Vi utgår från det som står i inlämnade läkarintyg och annan dokumentation från vården. Vi tar likaså hänsyn till tidigare sjukdomshistoria som personen berättar om.

När vi värderat all bevisning och gjort en sammantagen bedömning utifrån gällande regelverk kan vi, även om personen är sjuk, bedöma att det inte finns grunder för att bevilja uppehållstillstånd.