Ytterligare ett självmord har inträffat bland de i dag unga vuxna som kom till Sverige ensamma från Afghanistan 2015. På grund av den stress de utsatts för tidigare i livet och under åren i Sverige är suicidrisken hög. Att Migrationsverkets handläggare samtidigt inte tar hänsyn till kvalificerade läkarintyg i asylärenden är rättsvidrigt. Frågan är också: Hur kan handläggare sättas att göra suicidriskbedömningar?

En ung man avslutade nyligen sitt liv efter att ha fått avslag på den förnyade asylansökan han lämnat in till Migrationsverket. Läkaren i fallet hade bedömt att självmordsrisken var överhängande vid beslut om utvisning.

Migrationsverket konstaterar att man tagit del av ett utlåtande om mannens hälsotillstånd från läkaren (specialist i allmänmedicin) där det framkommer att han diagnostiserats med medelsvår depressiv episod, ångesttillstånd och sömnstörning, att hälsotillståndet var livshotande samt att mannen bedömts vara i behov av varaktig vård i form av frekventa läkarbesök, samtalsterapi, antidepressiv medicinering och sömnmedicin. Myndigheten gjorde ändå följande bedömning:

»Migrationsverket konstaterar att läkarutlåtandet styrker att du lider av psykisk ohälsa i form av medelsvår depressiv episod, ångesttillstånd och sömnstörning. För att bevilja uppehållstillstånd på grund av psykisk ohälsa måste medicinsk utredning ge stöd för att den psykiska ohälsan är så svår att tillståndet är livshotande. Om självdestruktiva handlingar har företagits måste de ha utförts på grund av svår psykisk ohälsa som är styrkt, se MIG 2007:35.[…] Migrationsverket kan inte ta hänsyn till livshotande tillstånd i form av till exempel självmordsförsök som uppkommer till följd av ett negativt beslut. Det livshotande tillståndet måste vara kopplat till det styrkta sjukdomstillståndet. Det har inte framgått att du vid tidigare tillfällen begått självskadliga handlingar såsom självmordsförsök. Migrationsverket bedömer sammantaget att du inte gjort sannolikt att ditt hälsotillstånd är livshotande. Du kan därför inte få uppehållstillstånd med anledning av ditt hälsotillstånd.«

Att läkarintyg inte tas med i Migrationsverkets samlade bedömning är snarare regel än undantag. Detta blev tydligt vid åldersbedömningarna av ensamkommande flyktingbarn åren 2015–2017 [1, 2]. Under dessa år var också självmordsfrekvensen hos den gruppen nästan tio gånger högre än hos motsvarande åldersgrupp av svenskfödda ungdomar [3, 4].

I Sverige finns nu ett okänt antal papperslösa ensamkommande ungdomar. Många befinner sig i en ny asylprocess, där färre än 50 procent får uppehållstillstånd trots att de inte kan utvisas [5]. Ungefär 2 000 ungdomar har sökt permanent uppehållstillstånd enligt gymnasielagen. Ett nytt domslut innebär att många hundra kommer att få avslag om de bytt arbetsgivare under väntetiden [6]. Från att ha varit självförsörjande med siktet inställt på permanent uppehållstillstånd blir de i ett slag papperslösa och förbjuds att arbeta.

Ungdomarna har levt i Sverige i snart åtta år, de flesta under extrem stress. Ett antal av dem har PTSD, depression och andra tillstånd som de inte kunnat få behandling för. Av gymnasieungdomarna har trots detta de flesta lyckats med sina studier och kommit ut i arbetslivet. Samtidigt har de gått med en ständig oro för om de ska få permanent uppehållstillstånd eller inte.

Efter snart åtta år i Sverige förlorar många nu sitt sista hopp. Risken är att vi står inför en ny självmordsvåg.

 

Författargruppen:

Birgitta Göransson, leg psykolog, leg psykoterapeut, Skyddsvärnets krismottagning, Göteborg, Henry Ascher, barnläkare, professor i folkhälsovetenskap, Göteborgs universitet, Thomas Avén, allmänläkare, ordförande, Läkare i världen, Sverige, Maria Wemrell, docent i folkhälsovetenskap; lektor i socialt arbete, Linnéuniversitetet, Växjö, Brita Hännestrand, psykiater, Befris flyktingmedicinska mottagning, Uppsala, Natte Hillerberg, ST-läkare i psykiatri; styrelseledamot, Läkare mot rasism, Stockholm, Mats Eliasson, internmedicinare, överläkare, Sunderby sjukhus; professor emeritus, Umeå universitet, Olle Kjellin, röntgenläkare, Moheda, Meta Wiborgh, allmänläkare, Läkare i världen, Luleå, Bertil Kågedal, professor emeritus, klinisk kemi, Linköpings universitet, Christer Simfors, allmänläkare, Närhälsan Torpavallen, Göteborg, Christina Mörk, allmänläkare, Region Uppsala, Bertil Hagström, allmänläkare, Horred, Maria Truedsson, allmänläkare, Piteå, Ulla Fridh, leg sjuksköterska, Falun, Gerd Carlsson Ahlén, allmänläkare, Olofstorp, Monica Lindh, allmänläkare, Falun, Bengt Järhult, allmänläkare, Ryd, Robert Svartholm, allmänläkare, Gammelstad, Karin Vadfors, allmänläkare, Borlänge, Eva Törnebohm-Roche, internmedicinare, Ingarö, Ingegerd Rahm, allmänläkare, Skärblacka, Gerd Carlsson Ahlén, allmänläkare, Olofstorp, Lena Lillieroth, leg psykolog, Stockholm