I en översiktsartikel i Läkartidningen [1] presenteras en kritisk bedömning av nya minimalinvasiva antirefluxtekniker. Författarna menar att utvecklingen kräver striktare vetenskapliga metoder. Jämförelser gjordes mellan »de senaste teknikerna« och protonpumpshämmande (PPI) medicinering, men endast invasiva behandlingar togs upp som »nya tekniker«.

Studier visar dock att neuromuskulär träning behandlar den bakomliggande orsaken till refluxrelaterade sjukdomar med symtom som sura uppstötningar och halsbränna [2-4]. Neuromuskulär träning behandlar också mekaniskt orsakade symtom som exempelvis klumpkänsla i halsen, felsväljning, hosta, stopp i matstrupen och bröstsmärta [5]. Behandlingen är dessutom fri från negativa biverkningar.

En ledande expert på reflux påpekar att långtidsbehandling med PPI kan ha negativa påverkan på andningsorganen, orsaka depression, njursjukdom, hjärtproblem, matstrupscancer och dödsfall [6]. Författaren understryker också den nära kopplingen mellan andnings- och matsmältningssystemen, och betonar att reflux är den vanligaste orsaken till allergier, astma, sjukdom i sinus, sömnapné samt kronisk hosta.

När man jämför olika behandlingsmetoder vid reflux bör följande beaktas:

  • PPI-medicinering behandlar symtomen.
  • Kirurgi är en kompensatorisk behandling.
  • Om PPI-medicinering krävs är det en fördel att kombinera detta med neuromuskulär träning.
  • Kirurgi erbjuds i dag till ett fåtal patienter med refluxrelaterade problem.
  • 97 procent av patientgruppen kan behandlas neuromuskulärt.

Neuromuskulär behandling tar itu med grundorsaken [5] och leder till förbättrad livskvalitet, utan de risker som är förknippade med operation eller långvarig PPI-behandling. Behandlingen tar endast 30 sekunder och behöver upprepas tre gånger dagligen.

Vetenskapliga studier [2-4] visar att 97 procent av de patienter som behandlas neuromuskulärt förbättras utan onödig belastning på sjukvården. Upp till 61 procent har kunnat avbryta sin syrareducerande medicinering. Neuromuskulär träning har visat signifikanta förbättringar av alla symtom som är typiska för refluxrelaterade sjukdomar och mekaniskt orsakade symtom [4].

Slutligen ger neuromuskulär träning både hälsomässiga och socioekonomiska fördelar, eftersom antalet sjukskrivningar, sjukskrivningarnas längd och antalet läkarbesök per patient minskar. När patienten hittat rätt träningsrutin är det också lätt att bibehålla ett livslångt resultat.

Läs repliken:
Replik: Vi har inte gjort anspråk på att täcka fältet fullständigt

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Mary Hägg är medgrundare och forskaren bakom det neuromuskulära träningsredskapet IQoro®.