Medicinska studierådet vid Uppsala universitet har lämnat in en skrivelse till rektor Anders Hagfeldt i syfte att få stöd för att få skjuta fram starten av vårterminen en vecka.

Under lång tid har det inte funnits någon möjlighet till ens ett kort uppehåll mellan höst- och vårterminerna på läkarprogrammet vid Uppsala universitet. Situationen blev ännu värre för studenterna under pandemin. Då öppnades nämligen dörrarna för tentamina på helger. En läkarstudent i Uppsala kunde skriva tentamen på söndagen och börja på en ny termin efter mindre än 24 timmar.

Precis som det låter är det både en fysisk och psykisk påfrestning, såväl för studenterna som för lärarna. Det kan liknas vid 40 veckors oavbrutet arbete, vilket inte är acceptabelt från arbetsmiljösynpunkt och aldrig hade godkänts ute i arbetslivet.

Läkarutbildningen består till en stor del av obligatoriska moment, där bland annat verksamhetsförlagd utbildning (VFU) ingår. Vid sjukdom eller andra giltiga skäl till frånvaro går det dock inte att ersätta missad VFU. Den måste oftast tas igen under kvällar, nätter och helger. Studenten förväntas hitta tid för och ordna detta själv, trots att utbildningsplatserna ofta redan är fulla inom regionerna. Om studenterna inte lyckas ta igen momenten i tid kan de tvingas göra uppehåll i läkarprogrammet.

Vidare ska läkarstudenter ta in stora mängder kunskap på kort tid, och har samtidigt långa dagar på universitetet parallellt med praktik och jourer i vården. Dessutom tillkommer en rad stressfaktorer såsom komplicerad schemaläggning på grund av sjukvårdens varierande förutsättningar, känslomässigt betungande händelser under praktiken och längre perioder av utplacering där studenten rycks bort från sitt liv i Uppsala.

Alla dessa faktorer bidrar till att nedsatt psykiskt välmående i dag är ett utbrett problem bland läkarstudenter. En veckas uppehåll före vårterminens start kan minska stressen genom att ge möjlighet till vila och ge de läkarstudenter som behöver ta igen obligatoriska moment tryggheten i en garanterad chans att få fortsätta sin utbildning utan uppehåll.

Skrivelsen tar hänsyn till alla som skulle beröras av ett vinteruppehåll, och författarna har varit i kontakt med både studentrepresentanter och samtliga prefekter vid medicinska fakulteten. En majoritet har ställt sig positiv till förslaget. Vi hoppas därför att rektor Anders Hagfeldt ger stöd för vårt förslag att införa en vinterlovsvecka som förläggs före starten av vårterminen på läkarprogrammet vid Uppsala universitet.