Replik. Vi tackar Thomas Franzén och medförfattare för deras kommentar till vår översiktsartikel i Läkartidningen 2022 [1, 2]. Som rubriken på översikten antyder hade vi som målsättning att kritiskt granska nya minimalinvasiva endoskopiska tekniker för långtidsbehandling av gastroesofageal refluxsjukdom (GERD). Vi har på intet sätt gjort anspråk på att täcka fältet fullständigt.

Vårt huvudbudskap var att de flesta, för att inte säga alla av dessa tekniker hittills inte uppnått en rimlig nivå avseende den vetenskapliga dokumentation som ska ligga till grund för en bredare klinisk användning.

Vår artikel ska också ses som en del i en ambition att även kritiskt granska PPI-(över)förskrivningen i stort, med speciellt fokus på kronisk GERD. I detta ingår även hur olika manifestationer av GERD ska handläggas, och de speciella svårigheter som finns rörande till exempel de extraesofageala manifestationerna av sjukdomen [2-4].

Vi var mycket tydliga med att specificera de dokumentationskrav som ska ställas på de metoder och tekniker som redan delvis är i bruk, liksom på dem som ska introduceras. Om vi värderar den neuromuskulära träning som Thomas Franzén och medförfattare vill göra klinikerna uppmärksamma på i relation till de huvudpunkter de framför uppnås följande resultat:

 • PPI-medicinering behandlar symtomen.
  Svar: Detta är oomtvistat.
 • Kirurgi är en kompensatorisk behandling.
  Svar: Kirurgi är den enda väldokumenterade teknik som återställer dels anatomin i hiatus, dels dysfunktionen i betydelsefulla refluxskyddande mekanismer och som har bäst dokumentation avseende långtidseffekterna.
 • Om PPI-medicinering krävs är det en fördel att kombinera detta med neuromuskulär träning.
  Svar: Ingen dokumentation finns som stöder detta påstående.
 • Kirurgi erbjuds i dag till ett fåtal patienter med refluxrelaterade problem.
  Svar: Tyvärr erbjuds kirurgi till alldeles för få patienter med kronisk GERD.
 • 97 procent av patientgruppen kan behandlas neuromuskulärt.
  Svar: Detta påstående återstår att visa med acceptabel vetenskaplig styrka.

Vi är tacksamma för att den alternativa tekniken neuromuskulär träning lyfts fram, men ser fram emot att den vetenskapliga dokumentationen bakom dess effektivitet byggs upp enligt de principer vi listat tidigare [2].

Läs kommentaren:
Antirefluxtekniker: Kritisk granskning av kritisk bedömning