Vid diskbråck utsöndras cytokiner som kan ge en kemisk retning, som i sin tur ger upphov till symtom oavsett om det träffar en nerv eller inte [1]. En nerv som utsätts för en retning under några veckor kan reagera med kvarstående smärta även när det ett retande stimulus är borta [2]. Detsamma gäller efter diskbråck. Många distriktsläkare har nog suttit frustrerade över patienter med kvarstående neuropatisk smärta i månader och ibland år, där det enda som stått till buds är tröst, råd om träning eller i värsta fall långvarigt behov av opioider.

Exacerbation av kronisk bronkit behandlades länge med doxycyklin [3], men behandlingen betraktades så småningom som felaktig, då det inte fanns någon bakteriell förklaring till bronkiten. Kliniker diskuterade huruvida någon annan egenskap hos läkemedlet kunde förklara den goda effekten. Exacerbation av kronisk bronkit är cytokinmedierad [4], och doxycyklin har visats ha en bred cytokinhämmade effekt [5]. Varför inte koppla ihop dessa kunskaper?

Jag fann att fallrapporter från USA visar goda effekter på smärta vid diskbråck med cytokinhämmande läkemedel mot reumatisk värk (adalimumab och etanercept) [6, 7], men jag fann även fallrapporter som visar goda effekter av doxycyklin [8]. Jag började därför behandla patienter med akut lumbago/ischias med doxycyklin. Mina erfarenheter begränsades dock initialt av att jag enbart träffade ett par patienter med lumbago/ischias per år.

Jag har nu på ett vikariat vid en vårdcentral redan träffat två patienter med akut lumbago/ischias. Båda behandlades med doxycyklin med god effekt. Den ena patienten hade på besöksdagen domningar ner i vänster ben och utslagen akillesreflex. En månad senare var akillesreflexen fortfarande utslagen men patienten var i övrigt symtomfri.

Min normala behandling hos patienter med lumbago/ischias är doxycyklin 100 mg (2 × 1 tablett/dag) under 2 till 3 veckor och 100 mg (1 tablett/dag) under 1 till 2 veckor. Efter 4 veckor kan behandlingen avslutas. Naproxen 500 mg (2/dag) ges som komplement vid behov under den första veckan. Det är inte ovanligt att smärtan tillfälligt ökar när doxycyklindosen sänks till 100 mg. Jag har valt att avstå från opioider. En notering är att doxycyklin tycks sakna effekt om ischias suttit i under mer än en vecka.

Jag hoppas att mina iakttagelser kan ge ett uppslag till forskare som vill gripa sig an detta sjukdomstillstånd med ofta tråkiga följdeffekter. Viktigt att tänka på i sammanhanget är dock Stramas (Samverkan mot antibiotikaresistens) arbete mot vår tids stora hot inom medicinen – antibiotikaresistens [9]. Doxycyklin är ett antibiotikum, och dess användning mot annat än infektioner måste därför noga övervägas.