Kritik mot ST-utbildning på vårdvalskliniker har framförts i såväl Läkartidningen som andra medier [1]. Tyvärr präglas diskussionen av att värderingar inte särskiljs från fakta. Farhågor kring ST i öppenvård har blivit sanningar, och rykten om en »omoralisk« hållning hos vårdvalskliniker som sägs »plocka russinen ur kakan« och läkare som kan tjäna 150 000 kronor i månaden florerar [2].  

Förväntningarna från Region Stockholm är att vårdvalsklinikerna deltar i forskning och utveckling (FoU). Vi har har haft sådana ambitioner sedan starten 2012. 2019 anställde vi två ST-läkare, och räknade då med ett fortsatt gott samarbete med hudkliniken på Karolinska sjukhuset (KS).

Ett behov av samarbete förelåg, vilket bekräftas i en SPUR-rapport, där man uppmanade hudkliniken vid KS att se över »möjlighet till reglerat samarbete mellan Hud KS och hudmottagningar inom regionen, för att bidra till ökad erfarenhet av vanliga hudsjukdomar« [3]. Detta var en följd av ett politiskt beslut att flytta ut basal dermatologi från universitetssjukhusen. 

Nuvarande målbeskrivning för ST-läkare är från 2021, och när våra ST-läkare började sin utbildning 2019 gällde fortfarande målbeskrivningen från 2015. I den angavs att basen i ST-utbildningen skulle bestå i klinisk tjänstgöring i öppenvård med handläggning och uppföljning av tillräcklig mängd egna patienter. Möjlighet till fördjupning utifrån egna fall skulle också finnas. Detta kan tillgodoses på en vårdvalsklinik. I utbildningsplanen ingick placeringar inom bland annat slutenvård, bensårsvård och könssjukvård, och välkomstbrev för randning på Hud KS hade skickats ut.

I den reviderade målbeskrivningen från 2021 [4] rekommenderas att 4 av 5 år görs på sjukhus, och vikten av multidisciplinärt samarbete under hela ST-utbildningen påtalas. Vi håller med om att det fanns goda skäl att göra förändringar i målbeskrivningen, då det framkommit att ST-läkare i vårdval på andra håll anställts på osäkra villkor samt bedömts vara specialistkompetenta på kortare tid än de fyra rekommenderade åren.  

Vi fick dock en chock när vi förstod att detta skulle gälla retroaktivt. Våra ST-läkare som kommit ett par år in i utbildningen var inte längre välkomna på sina inplanerade placeringar vid KS, och när de sökte en av de obligatoriska ST-kurserna på Sahlgrenska kom de inte in på grund av att de gjorde ST i vårdval. Även en SPUR-inspektion vi beställt ställdes in.

ST-läkare i vårdval som börjat före 2021 och nu utestängs från delar av utbildningen riskerar kunskapsluckor. De som gör ST på KS och inte får erfarenhet av den bredd i dermatologi som finns i vårdval riskerar också bristande kompetens. I slutändan riskerar patienterna att drabbas av konflikten. 

Behandlingsmöjligheterna för flera av hudens folksjukdomar ökar, och incidensen av melanom och övrig hudcancer ökar exponentiellt. Sverige behöver fler dermatologer för att möta behoven. Låt oss skapa de bästa förutsättningarna för det – utan falsk ryktesspridning, rättsosäkra retroaktiva regeländringar och utestängande av ST-läkare från utbildningsmoment de har rätt till.