Vi är många engagerade läkare ute i landet som arbetar med utbildning av våra framtida kollegor, allt från läkarstudenter till AT-, BT- och ST-läkare. Det som driver vårt engagemang är känslan av progression, att se adepten utvecklas till en mer kompetent framtida kollega.

Detta tappas sorgligt nog ofta bort i den nationella debatten, som de senaste åren i stället präglats av dimensioneringstänk och platsbrist, speciellt AT-platser. Om man någon gång pratar om annat är det vanligtvis Sylfs AT-enkät som diskuteras [1]. Värt att notera är att enkäten inte innehåller en enda fråga om tjänstgöringens kvalitet. Sylf frågar inte heller huruvida AT-tjänsten förberett läkaren väl för en ST-tjänst eller ej. Frågor om progression av medicinska kunskaper under AT-blocken respektive tjänstgöringen som helhet lyser också med sin frånvaro.

För ett tag sedan rasade en nationell debatt om en privat skolaktör som låtit elevernas omdömen påverka lärarlönerna. I en artikel i Aftonbladet kommenterade fackförbundet Sveriges lärare saken [2]. Sveriges lärare menar att det är problematiskt att elevers omdömen vägs in: »En elevs bild av en lärare är personlig och påverkas av hur nöjd eleven är med läraren – och med betyget. Det är självklart inte lämpligt.«

Liknande situationer uppstår kontinuerligt i läkar-Sverige, med den skillnaden att omdömessystemet för läkare tillhandahålls av Sylf.

Hur borde man då göra? Går det att mäta kvaliteten hos en utbildningstjänst?

Det finns självfallet inga optimala mått, och det behövs mer forskning rörande olika bedömningars validitet avseende framtida prestationer inom yrket. För att återknyta till skolans värld tror jag att det ligger nära till hands att lärarna i stället bör bedömas efter elevernas prestation på nationella prov. Vi har möjlighet att göra detta även för landets framtida läkare.

Varje år skriver alla AT-läkare i landet en standardiserad sluttentamen, eAT-provet. Resultaten går att följa och jämföra mellan olika orter vid behov. Som exempel har Västernorrlands minsta AT-ort, Sollefteå, åkt jojo i AT-rankningen. Detta har påverkat söktrycket. Antalet sökande har blivit tre gånger färre inom loppet av några år, samtidigt som medianvärdet på testresultatet under perioden 2021–2022 ökade med 1,75 poäng.

Vad vill jag ha sagt med detta? Jo, jag tycker att Läkarförbundet, med Sylf i spetsen, halkat in på fel spår. I stället för att prata om kvalitet i läkarutbildningen har debatten kommit att handla om kvantitet. Trycket på fler utbildningsplatser från förbundet, och till viss del staten, påverkar sannolikt dessa platser negativt.

I en debattartikel i Dagens Medicin i april i år tog Läkarförbundet bland annat upp att de fått rapporter om att AT-läkare handletts av specialistsjuksköterskor [3]. Detta är givetvis inte kvalitet. Jag vill sträcka ut en hand till Sveriges läkarförbund och Sylf, i syfte att vi från fack- och arbetsgivarhåll gemensamt börjar prata om kvalitet i läkarutbildningen och enas om att värna den tillsammans.

Läs repliken:
Inga utbildningstjänster i dag, inga specialister imorgon