I samtal med företrädare för patientföreningar har det framkommit att vårdgivare är dåliga på att uppmärksamma symtom och följdsjukdomar efter behandling av urologisk, gynekologisk och kolorektal cancer (cancer i lilla bäckenet). Det kan därför vara på sin plats att uppmärksamma att det finns ett färskt vårdprogram om bäckencancerrehabilitering som riktar sig till såväl specialist- som primärvården [1].

I behandlingsarsenalen mot bäckencancer ingår operation, strålning, cytostatika och antihormonell behandling, ensamma eller i kombination. Även målsökande behandling och immunterapi kan vara aktuell. Både cancersjukdomen och behandlingen kan leda till problem med tarmfunktion, urinvägar och sexuell funktion, vilket i sin tur kan leda till försämrad livskvalitet. De besvär patienten kan få är exempelvis brådskande trängningar till urin eller avföring, läckage, fragmenterad avföring, diarré, torra slemhinnor i underlivet, vaginal stenos, erektil dysfunktion, torr utlösning, missfärgat ejakulat, nedsatt eller utebliven orgasm, lymfödem eller smärta i bäckenregionen.

Det är inte självklart att patienten tar upp besvären spontant, eftersom de är av en intim karaktär och patienten inte vet att de kan behandlas. Detta betyder att de kan missas. Därför är det viktigt att man inom vården är medveten om de symtom som kan uppstå. Flera av besvären kan förebyggas eller lindras med tarmreglerande läkemedel, lokalt östrogen, vaginalstav, PDE-5-hämmare, minilavemang, gallsaltsbindare, kostråd, fysioterapi, egenvårdsråd etc. En del symtom som oroar patienten behöver inte ens vara något problem, om individen får hjälp att förstå vad de beror på. Därmed krävs att vårdpersonal har kunskap i ämnet och tid för samtal med patienten.

Regionala cancercentrum (RCC) har en nationell arbetsgrupp för bäckencancerrehabilitering. Inom ramen för denna har varje RCC en regional projektledare vars uppdrag är att utveckla kunskapsuppbyggnad och omhändertagande av de besvär patienter kan drabbas av efter behandling av cancer i lilla bäckenet. Förhoppningsvis kommer det nya vårdprogram som tagits fram, samt övrigt material från arbetsgruppen på Regionala cancercentrums webbplats, att bli ett konkret stöd för vårdgivare och i förlängningen förbättra omhändertagandet av patienter som genomgått behandling för cancer i lilla bäckenet.