Så har det hänt igen. En patient som tillhör Karolinska sjukhuset Solna skjutsades till ett annat sjukhus  eftersom ambulanspersonalen inte kände till att patienten hade »Karolinska-tagg«, som innebär att patienten kan tas emot direkt via intensivakuten på Karolinska. Saknas uppgift om att patienten är taggad blir följden att vårdförloppet fördröjs. Ytterligare resurser och transport krävs, med risk för att tidskritisk behandling som endast finns på Karolinska Solna (exempelvis neurokirurgi eller trombektomi) försenas.

Sedan intensivakuten i Solna öppnade 2018 tas endast vissa patientkategorier (exempelvis högenergitrauman, vissa brännskador och dykolyckor) emot där och kan kontakta intensivakuten för vård. Patienter som följs på Karolinska riskerar dock att inte få tillgång till sin högspecialiserade vård om de inte är vakna och talbara när de hämtas upp av ambulans. Därför behöver Karolinska-taggen synliggöras prehospitalt.

När ambulanspersonal transporterar patienter tar de hänsyn både till vilket sjukhus som är närmast och vilket sjukhus patienten tillhör enligt sin hemadress. Ambulanspersonalen kan alltså se vilket sjukhus patienterna tillhör rent geografiskt, men det är upp till den enskilda patienten att upplysa om att de har Karolinska-tagg. Detta förutsätter att patienterna kan kommunicera med personalen och dessutom känner till att de själva måste informera om taggen.

Om patienten kan uppge att hen tillhör Karolinska kan ambulansen kontakta sjukhuset och höra om transporten ska gå dit, och har ambulanspersonalen anledning att tro att patienten är taggad kan den prehospitala bakjouren kontaktas för att få det bekräftat [1].

Att synliggöra Karolinska-taggen behöver inte vara komplicerat. Vi har två förslag:

  • Det mest praktiska vore att ambulansjournalen innehåller information om att patienten kan skjutsas till Karolinska via intensivakuten.
  • Patienterna skulle kunna förses med en fysisk Karolinska-tagg – en berlock – som ambulanspersonalen lätt kan känna igen.

Resursbrist pekas ofta ut som orsak till att förbättringar fördröjs och uteblir, och besluten kring patientsäkerhetsfrågor ligger på chefläkarnas bord. Som vårdpersonal har vi dock ett ansvar att komma med förbättringsförslag som kan bidra till ökad patientsäkerhet. Vårt förslag att se till att Karolinska-taggen synliggörs prehospitalt är såväl enkelt och resurssnålt som effektivt.