Vi har med stort intresse läst artiklarna i Läkartidningen [1, 2] om blivande kirurgers svårighet att få tillräcklig operativ träning för att kunna verka som självständiga kirurger. En av orsakerna till detta anges vara att hantverket har diversifierats när nya tekniker ska behärskas vid sidan av den traditionella öppna kirurgin, exempelvis robotassisterad laparoskopi och endovaskulära ingrepp. Dessa tekniker har utan tvekan inneburit stora fördelar för kirurgiska patienter, men samtidigt betytt att den öppna kirurgin, som kan vara avgörande vid akuta komplikationer eller trauma, ibland har fått mindre utrymme.

Vi har inom utbildningen av kirurger i Region Östergötland tagit fram en förbättrad träning i öppen kirurgi. Internationella medicinska programmet vid Universitetssjukhuset i Linköping har tillsammans med torax–kärlkliniken i Linköping och de kirurgiska klinikerna i Linköping och Norrköping sedan flera år drivit bilaterala utbytesprojekt med två sjukhus i Etiopien. Syftet har varit att bidra till utvecklingen av kirurgin i låginkomstlandet Etiopien, men också ge möjlighet till träning i öppen kärlkirurgi respektive traumatologi för Region Östergötlands ST-läkare och yngre specialister.

Det kärlkirurgiska utbytet med Etiopiens ledande sjukhus, Tikur Anbessa Specialized Hospital i Addis Abeba, har pågått sedan 2017. Ett starkt skäl är att behoven av kärlkirurgiskt kunnande växer i Etiopien och subsahariska Afrika på grund av att kärlsjukdomar ökar i takt med längre livslängd och ökad förekomst av diabetes [3]. Ett annat skäl är att kärlkirurgin i Sverige numera domineras av endovaskulära ingrepp, medan öppna kärlkirurgiska ingrepp är i minoritet [4]. I Etiopien däremot är samtliga ingrepp öppna, eftersom det är hälsoekonomiskt nödvändigt och det enda alternativet för att på sikt göra kärlkirurgi tillgänglig för breda befolkningsgrupper [5]. Att bidra till utvecklingen av kärlkirurgin i Etiopien öppnar därför möjligheter för svenska ST-läkare att aktivt medverka i öppna operationer.

Utbytet har inneburit träning av blivande etiopiska kärlkirurger i framför allt Linköping, samtidigt som ST-läkare tillsammans med seniora kollegor från Region Östergötland har verkat i Addis Abeba för att kunna överföra sin kunskap anpassad till lokala förhållanden. Utbytesprojektet har för svensk del betytt att ST-läkare har exponerats för öppna kärlkirurgiska operationer i en utsträckning som tidsmässigt inte skulle vara möjlig i ett svenskt kliniskt sammanhang.

Ett annat liknande projekt har pågått sedan 2019 med University of Gondar Teaching and Referral Hospital i norra Etiopien. För Gondars del har fokus legat på kolorektal cancer och för Region Östergötlands del på traumatologi. Behovet av kirurgi vid tumörsjukdomar växer i låginkomstländer som Etiopien, samtidigt som kunskapen om traumatologi, ett område med höga incidenstal i Etiopien [6-8], behöver förbättras i Sverige. Etiopiska kirurger har deltagit i den kolorektala verksamheten vid sjukhusen i Linköping och Norrköping, medan ST-läkare har vistats i Gondar och Addis Abeba för månadslång träning i traumatologi.

Vi vill uppmärksamma att bilaterala utbyten med låginkomstländer är en möjlighet för svenska ST-läkare i kirurgi att öka sina erfarenheter av öppna ingrepp, en teknik som en självständig kirurg behöver behärska i kritiska lägen. Öppen kirurgi kan i värsta fall utgöra den enda tillgängliga och resurseffektiva operationsmetoden under kris eller katastrof.

Våra erfarenheter av utbytesverksamheten är enbart goda, och den ömsesidiga nyttan har varit stor, men verksamheten kräver engagemang, långsiktighet och inte minst förståelse för behov av finansiellt stöd hos huvudmannen.