Det händer att läkarstudenter efterfrågar individuella anpassningar av läkarutbildningen efter sina personliga övertygelser. Det kan exempelvis handla om att slippa närvara på en abortmottagning under en kurs i obstetrik och gynekologi på grund av samvetsskäl. Med tanke på att studenters övertygelser är av skiftande slag skulle i princip vilka anpassningar som helst kunna efterfrågas.

Det finns ingen statistik över hur vanligt det är i Sverige att studenter åberopar samvetsfrihet för anpassad undervisning, men vi uppskattar från egen erfarenhet att det rör sig om någon enstaka student per kurs och termin vid varje lärosäte. Det finns sannolikt ett mörkertal, eftersom dessa ärenden inte formellt registreras eller prövas. Ofta tillfrågas enstaka handledare, ämnesansvariga eller examinatorer, som kanske i enskilda fall väljer att bevilja undantag från vissa moment.

Det finns flera starka skäl för att inte anpassa läkarutbildningen till studenters individuella moraliska eller religiösa övertygelser. Det som är särskilt oroväckande är att de gemensamma examensmålen riskerar att inte uppfyllas, och undervisning och examination riskerar att inte bli likvärdiga för alla studenter. Bedömningen avseende vad som ska räknas som en tillräckligt stark eller genuin övertygelse kan bli orimligt godtycklig, vilket ger upphov till bristande rättssäkerhet. Dessutom kan extra resurser behöva tillsättas, som i stället borde användas till att erbjuda en utbildning med hög kvalitet för samtliga studenter på programmet.

Vidare är det 6-åriga läkarprogrammet direkt legitimationsgrundande, och utbildningen bör därmed ännu tydligare förbereda studenterna för vad som kommer att krävas av dem i deras framtida yrkesroll som läkare i Sverige, utan lagstadgad samvetsfrihet. Läkarprogrammet syftar till att frambringa yrkesverksamma läkare som har de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för att utöva läkaryrket. Ett grundläggande förhållningssätt är att vara orienterad mot patientens behov snarare än sina egna.

Eftersom patienters tillgång till hälso- och sjukvård i Sverige baseras på en skyldighetslagstiftning är det särskilt viktigt att yrkesverksamma är beredda att uppfylla de ålägganden som följer. Skyldigheterna ska kompensera för patientens brist på utkrävbara rättigheter. I demokratisk ordning har det beslutats att patienter i Sverige ska erbjudas bland annat preventivmedel och fosterdiagnostik. Skyldighetslagstiftningen ska garantera att detta verkligen sker, och läkarstudenter måste förberedas för detta.

Det behövs en nationell samsyn mellan de lärosäten som erbjuder läkarutbildning i Sverige rörande möjligheten till samvetsfrihet för studenter. Vårt förslag är att studenter på läkarprogrammet inte ska erbjudas någon form av anpassning av undervisnings- och examinationsmoment av samvetsskäl och att detta ska tillämpas likvärdigt vid de olika lärosätena.

Vi anser det lämpligt att studenterna tydligt informeras om detta redan vid antagningsbeskedet samt att de får vidare information tidigt och löpande under utbildningens gång. Vi föreslår även att studenterna får tillfälle till etisk reflektion kring dessa principer under studietiden.

Efter vår artikel i Läkartidningen [1] fick vi en förfrågan om att sammanställa ett skriftligt förslag till programledningarna för läkarprogrammen. Detta har vi nu gjort, och vi inväntar deras kommentarer till vår ståndpunkt. Vi skulle också gärna se att Universitetskanslersämbetet inkommer med principiella och juridiska synpunkter i denna väldigt specifika problemställning.

Läs mer
Lärare: Tillåt inga anpassningar utifrån studenters egna övertygelser

Lotta Wendel, lektor i medicinsk rätt vid Malmö universitet, har granskat vår ståndpunkt ur ett juridiskt perspektiv och bidragit till ovanstående text.