Slutreplik. I sin replik uppmärksammar E-hälsomyndigheten begränsningarna i Nationella läkemedelslistan [1]. Vi är fullt medvetna om dessa, och de förändrar inte vår analys.

Det vi lyfte fram i vår debattartikel [2] är att regionerna inför 2026 inte har fått förutsättningar från E-hälsomyndigheten att koppla ihop alla recept i den nationella läkemedelslistan med ordinationerna i de olika patientjournalerna. I de nya gränssnitt som kommer att införas i journalerna måste läkarna identifiera skillnader och göra kopplingar manuellt. Det borde förstås i stället ha hanterats genom IT-lösningar framtagna i samverkan mellan E-hälsomyndigheterna och vårdgivarna.

De sparade recepten i den nationella läkemedelslistan kommer inte annat än undantagsvis att stämma bättre överens med hur patienten är ordinerad att genomföra sina läkemedelsbehandlingar i dag. Detta innebär också nya risker för patientsäkerheten, enligt en analys från Sveriges chefläkarnätverk 2022 [3].

Vi noterar att E-hälsomyndigheten i sin replik skriver att de 2021 påtalade behovet att etablera tydliga kopplingar mellan ordinationer och recept. En sådan dubbelriktad koppling lyftes som en nödvändig förutsättning redan i förarbeten till dagens lagstiftning 2017 [4, 5]. Där beskrevs också syftet med Nationella läkemedelslistan som vidare än det E-hälsomyndigheten skriver. Syftet angavs vara »att skapa en samlad bild av en patients läkemedelsbehandling, oavsett var i landet patienten har ordinerats eller hämtat ut sina läkemedel« (våra kursiveringar) [4, 5]. Det är något annorlunda än det som Nationella läkemedelslistan kommer att göra – att samla patientens recept och uthämtade läkemedel.

En nationell läkemedelslista kan inte heller bara handla om teknik och IT. Svenska läkaresällskapet anser att det är mycket viktigt att samla läkarna kring ett gemensamt arbetssätt. Ett sådant sätt att arbeta behöver bygga på samsyn kring ansvaret för patientens läkemedelslista. Sedan 2022 finns ett konkret förslag [6] från Läkaresällskapet om ett projekt för att åstadkomma detta, men för det krävs en nationell samling med staten, regionerna, E-hälsomyndigheten och förskrivarna.

Svenska läkaresällskapet ser en utvecklad nationell läkemedelslista som ett viktigt verktyg för patientsäker behandling med läkemedel. Men framför allt ser vi det som ett framtida stöd för patienten att enkelt ha en samlad bild över vilka läkemedel de är ordinerade att ta dag för dag, i vilken dos samt hur och varför de ska tas.

Nationella läkemedelslistan ska kopplas till patientjournalerna 2026. Detta har försenats på grund av tidspress och byte av journalsystem inom regionerna, men det saknas ännu en sammanhållen bild av hur detta ska genomföras.

För att lösa dagens problem behöver problemen beskrivas och förstås av alla aktörer. Vi bidrar gärna till arbetet att finna lösningar.

Läs mer
Den nationella läkemedelslistan riskerar att bli en administrativ fälla
Replik: Nationella läkemedelslistan är viktig för patientsäkerheten