Folkhälsomyndigheten rekommenderar vaccination av gravida mot influensa, covid-19 och kikhosta. Vaccination är säker och minskar effektivt risken för allvarliga infektionssjukdomar hos den gravida samt senare hos det nyfödda barnet. Trots detta är andelen gravida som vaccineras i Sverige generellt låg och varierar stort mellan och inom regionerna.

Efter pandemin har luftvägsinfektioner med respiratoriskt syncytievirus (RS-virus) och kikhosta ökat explosionsartat [1-3]. Det är sjukdomar som är allvarligast för de yngsta och för tidigt födda barnen, och behovet av sjukvård är stort eftersom många smittas varje säsong. Utöver att det medför lidande för barnet och familjen leder vården av barn med RS-virusinfektion till undanträngning av annan livsviktig planerad barnsjukvård, då vårdplatserna under infektionssäsong beläggs med RS-virusinfekterade patienter [4, 5].

För att skydda barn mot RS-virus finns två olika alternativ. Det finns ett vaccin som ges till gravida och som ger ett effektivt skydd till barnet, men det finns ännu ingen nationell rekommendation. Det finns även monoklonala antikroppar, som ges till barnet efter födseln och som ger ett tydligt minskat behov av sjukhusvård. I Läkemedelsverkets uppdaterade behandlingsrekommendation framgår att alla spädbarn kan ha nytta av förebyggande behandling mot RS-virusinfektion samt att det långverkande läkemedlet nirsevimab rekommenderas före det mer kortverkande palivizumab.

NT-rådet rekommenderar i sitt yttrande till regionerna att nirsevimab används för prevention av RS-virusinfektion för barn på risknivå 1, men inte till barn på andra risknivåer. Detta är mycket bekymmersamt, eftersom det innebär att det inte blir någon utvidgning av tidigare rekommendation och att läkemedlet riskerar att inte bli tillgängligt i Sverige.

Även kikhosta drabbar de yngsta barnen hårdast och kan vara livshotande, särskilt när barnen är ovaccinerade under sina första levnadsmånader. Vaccination mot kikhosta under graviditet påbörjades i Storbritannien redan 2013, och många länder följde kort därefter denna rekommendation. Sedan införandet i Storbritannien har 29 dödsfall hos spädbarn med bekräftad kikhosta registrerats, och 23 av dessa spädbarn hade mödrar som inte vaccinerats under graviditeten [6].

Folkhälsomyndigheten har sedan augusti 2022 rekommenderat kikhostevaccination till gravida. Då vaccination av gravida inte ingår i ett nationellt vaccinationsprogram får varje region fatta egna beslut, varför införandet sett väldigt olika ut och andelen gravida som vaccinerats varierar mellan 18 procent och 80 procent i olika regioner [7]. Nu ökar förekomsten av kikhosta, och långt ifrån alla nyfödda får tillgång till ett säkert och effektivt skydd.

Svenska barnläkarföreningen och Svenska barnmorskeförbundet anser att alla barn har nytta av förebyggande behandling mot RS-virusinfektion och kikhosta. Om förebyggande åtgärder försenas ytterligare, uppstår en mycket allvarlig situation där spädbarn drabbas av potentiellt livshotande sjukdomar och där belastningen på samhälle och sjukvård fortsätter att vara hög.

Svenska barnläkarföreningen och Svenska barnmorskeförbundet uppmanar därför politiker och beslutsfattare, såväl nationellt som i regionerna, att omgående erbjuda alla samma möjlighet till vaccination och förebyggande behandling, så att spädbarn skyddas mot allvarlig sjukdom och död i infektioner som faktiskt går att förebygga.