Slutreplik. Vi vill tacka socialminister Jakob Forssmed för hans replik i debatten om utökad förskrivningsrätt för läkemedel mot ADHD. Forssmed lyfter fram vikten av att försöka förstå orsakerna bakom ökningen av diagnosen och den stora variationen mellan grupper och regioner. Vi håller med honom om detta, men saknar svar på flera viktiga punkter.

Att Läkemedelsverket får uppdraget att utreda utökad förskrivningsrätt kan tolkas som att regeringen i första hand betraktar frågan som ett läkemedelsproblem: hur den stora volymen patienter ska få tillgång till läkemedel. I uppdraget ingår även journalgranskning och diagnosvalidering, vilket ligger utanför Läkemedelsverkets normala kompetensområde. Hade Socialdepartementet betraktat ämnet som en vårdkvalitetsfråga, hade uppdraget rimligen gått till Socialstyrelsen.

Ett grundläggande problem är att ADHD-diagnosen i sig har bristande validitet. Vi skrev i vår artikel att diagnosen baseras på normalt förekommande beteenden. Det är därför oroande att Forssmed antyder att en vidgning av vilka beteenden som kan ligga till grund för diagnosen kan vara önskvärd. Det ökar risken för överdiagnostik och överbehandling [1, 2].

Flera debattörer har påpekat att grundrekvisitet – funktionsnedsättning – inte beaktas tillräckligt [2, 3], vilket sannolikt bidrar till att diagnosen blivit så resursslukande för psykiatrin. Ett helhetsgrepp kring diagnosen, snarare än förflyttning av ansvar till primärvården, framstår därmed som nödvändigt.

Fokus i repliken ligger på skillnader mellan grupper och tillgång till vård och läkemedel snarare än på grundproblemet med medikalisering, vidlyftig diagnostik och samhällets roll. Socialministern svarar inte heller på vilka patienter som ska få mindre vård, i fall primärvården skulle ta över ansvaret för många ADHD-patienter. Beror det på bristande insikt kring problemet med överdiagnostik och överbehandling av ADHD?

Ämnet dryftas livligt inom psykiatrin [1-3], och vi bidrar gärna med perspektiv från primärvården.

Läs repliken:
Läkemedelsverkets uppdrag handlar om mer än utökad förskrivningsrätt

Läs mer:
Utökad förskrivningsrätt för ADHD-läkemedel är fel väg att gå
Diagnosexplosion kan leda till att fler får skriva ut ADHD-läkemedel