Surrogatmoderskap behövs

Vi förstår inte att denna behandling skulle vara så farlig för barnet att det vore bättre att det överhuvudtaget inte fick födas. Det skriver Outi Hovatta och Viveca Söderström-Anttila i denna replik om surrogatmoderskap. 

Ingen integration utan hälsa

Sveriges befolkning består i dag till ca 20 procent av människor med utländsk bakgrund, och den årliga befolkningsökningen utgörs till cirka tre fjärdedelar av invandring. I takt med den -växande andelen invandrare ökar också antalet studier som under-söker invandrares hälsa. En genomgång av några studier och folkhälsorapporter ger en tydligare bild av hälsotillståndet för invandrare i Sverige.  […] (1 kommentar)

AT måste ersättas med obligatorisk introduktionstjänstgöring

Läkarförbundet anser att det är angeläget med en obligatorisk tidsbegränsad grundläggande tjänstgöring som introduktion till svensk hälso- och sjukvård inför fortsatt specialiseringstjänstgöring, skriver Heidi Stensmyren.

Läkarkåren måste hjälpas åt

Marie Wedin är i sin replik enig med Magnus Lichtenstein om att kunniga och engagerade läkare i högre utsträckning bör ge sig in i debatten. (2 kommentarer)

Hög tid för Läkarförbundet att replikera i sjukvårdsdebatten

Både läkarkårens och patienternas framtid hänger på frågan om hur svensk sjukvård ska styras och utvecklas, skriver Magnus Lichtenstein. Han vill höra Läkarförbundets röst i debatten. (2 kommentarer)

Äntligen får vi arbeta i Sverige!

Omkring 200 utlandsstudenter kan få arbeta som underläkare runt om i landet i sommar, skriver ordförande för MSF utland.  (1 kommentar)

Behöver vi ett läkarlöfte som etiskt stöd?

Jan Halldin ställer frågan: Behöver vi framdeles införa ett läkarlöfte som moraliskt stöd när läkaretiken hotas? (2 kommentarer)

Upprop: 883 avhandlingar i psykiatri i Sverige 1858–2012

Har andelen disputerade läkare minskat också inom andra ämnesområden? undrar Hans Ågren och Lennart Wetterberg. (3 kommentarer)

Säker tillgång till mat och vatten prioriterad fråga för Arktis

Säker tillgång till mat och vatten prioriterad fråga för Arktis

Under det svenska ordförandeskapet i Arktiska rådet har säker tillgång till mat och vatten varit en prioriterad fråga, skriver Birgitta Evengård och medförfattare.

Framgångsrikt utvecklingsarbete räddar hjärtan

Långsiktigt och strukturerat arbete med starkt ledningsstöd krävs för att förbättra resultatet vid hjärtstopp på ett stort sjukhus, skriver Annika Englund med flera.

Låt rättsläkarna jobba på helgerna

En enig rättsläkarkår vill bibehålla rättsläkarnas tillgänglighet utanför kontorstid.

Fler hjärtstartare behövs i samhället!

Vi måste hitta nya metoder för att mobilisera hjärtstartare till platsen för hjärtstoppet, skriver Jacob Hollenberg och medförfattare. (2 kommentarer)

Låt landstingen ta över företagshälsovården

Ett radikalt grepp för att rätta till systematiska brister vore att låta landstingen ta över all ­företagshälsovård, skriver Ulf Flodin och Annika Lillemets.

Är HbA1c 40 mmol/mol tecken på god diabetesvård?

För några dagar sedan skrev en förälder om sitt 5-åriga barn, med dia­betes sedan 2 års ålder och därmed sannolikt ingen kvarvarande egen insulinsekretion [1]. Med ca 300 blodsockerbestämningar i månaden, kolhydraträkning och dagliga justeringar av insulindoser uppnåddes ett HbA1c på 40 (sic !) mmol/mol.  Ett diabetesbarns mamma berättade om chattsidor: Ve den som inte ger […] (2 kommentarer)

Patientdatalagen bör kompletteras med riktlinjer om journalrutiner

Landstingens underlåtenhet att ta fram skriftliga rutiner kring tillämpningen av patientdatalagen i vårdvardagen är ett bristande ansvarstagande, anser Sylf.

Klarlägganden om mendelsk randomisering

Klarlägganden om mendelsk randomisering

Eftersom mendelsk randomisering används allt oftare är det viktigt att tydliggöra metodens förutsättningar och antaganden, skriver Arvid Sjölander.

Mendelsk randomisering bör förklaras på ett enkelt men korrekt sätt

Det har kommit kritiska synpunkter på mitt sätt att med en enkel figur illustrera mendelsk randomisering, konstaterar Peter M Nilsson.

Om anknytningen mellan surrogatmodern och det nyfödda barnet

Må vi aldrig i vårt land tillåta att barn utnyttjas för att lindra vuxnas smärtsamt upplevda barnlöshet, skriver Rolf Karlsson. (4 kommentarer)

Överväg provtagning i hemmet vid kliniska prövningar

En majoritet av patienterna som deltog i en studie föredrog provtagning i hemmet framför att ta sig till sjukhus.

Screening för bukaortaaneurysm effektiv och evidensbaserad medicinsk åtgärd

Det är rimligt att de som ansvarar för aortascreeningen också utformar informationen, kommenterar Marin Björck.