Denna webbplats vänder sig till läkare

Datasystem i vården ska hjälpa personalen – inte belasta!

Nu räcker det! Läkare och sjuksköterskor är utbildade för att vårda och bota patienter, inte för att mata in fakta på rätt ställe i en dator, skriver Karin Starzmann. (5 kommentarer)

Kvinnan kan själv göra ett informerat val

Kvinnan kan själv göra ett informerat val

Kvinnor som trots information och stöd inte känner sig trygga att föda vaginalt bör tillmötesgås i sin önskan om kejsarsnitt utan att ifrågasättas, skriver Niels Lynøe och Lennart Nordström. (2 kommentarer)

Minskade statliga bidrag äventyrar krisberedskapen

Att de statliga bidragen till hälso- och sjukvården upphört för bl a utbildning och övning i kris- och katastrofberedskap äventyrar krisberedskapen, skriver Per Kulling.

Bakjoursskolan – en angelägenhet för alla

Bakjoursutbildning är inte bara en viktig fortbildningsfråga, den är också en viktig patientsäkerhetsfråga, skriver Peter Elbe och Karsten Offenbartl.

Ska hjärtstartare okritiskt spridas över Sverige?

Var i samhället ska hjärtstartare finnas för att verkligen försvara sin plats, undrar Bengt Fagrell.

Gör ett totalt omtag

»Gör ett totalt omtag i projektet och beakta människors behov av integritet, egenkontroll och självbestämmande«, skriver Anna Rask-Andersen och Torbjörn Karlsson.

Arbetslivsinriktad rehabilitering – en naturlig uppgift för företagshälsovården

Det behövds ett nationellt grepp om den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, skriver Birgitta Gottfries Dahlberg och Karin Nord.

Rekommendationen rimlig – behov av nya studier

Det finns ett stort behov av nya studier av värdet av preoperativ klorhexidinduschning, skriver SKL.

Preoperativ klorhexidindusch – ovetenskapliga råd från SKL

Råd om preoperativ klorhexidindush bör vila på vetenskaplig grund, anser Christer Drott.

Etikprövning – ett medel som helgar ändamålen?

Författarna ogillar ett regeringsförslag till en ny lag som ska ge svenska lärosäten möjlighet att samla in känsliga personuppgifter för befolkningsbaserade studier utan etikprövning.

Vi måste vara där besluten fattas

Allmänläkares medicinska kunskaper, breda generalistperspektiv och humanism behövs på alla fronter, skriver Karin Träff Nordström.

Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?

Att fullt ut genomföra modern behandling vid retinal venocklusion skulle innebära en potentiell årskostnad på 100-tals miljoner kronor, skriver Bertil Lindblom.

Omorganisation och subspecialisering behövs för akut- och traumakirurgin

En koncentration av den akuta kirurgin till färre men tydligt fokuserade och ledande kirurger behöver diskuteras, anser Stefan Redéen och medförfattare.

Ovärdigt agerande av Läkarförbundet

I en replik på mitt debattinlägg »Sorgliga angrepp på ’Min journal på nätet’« svarar Anna Rask-Andersen och Torbjörn Karlsson under rubriken »Sveriges lagar gäller även här« (LT 13–14/2013, sidan 698). Genom uttryckligt mandat från förbundet talar Upplands allmänna läkarförening i denna fråga ensamt för hela Läkarförbundet. UAL:s/Läkarförbundets synpunkter har självklart granskats i detalj av landstingets […]

En varning för »patienter« som lurar läkare

Varning för friska personer som söker som patienter, för att få narkotiska läkemedel, som de säljer illegalt, skriver Henrik Almkvist.

AT borde införas i Europa i stället för att avskaffas hos oss

Att läkarutbildningen i Sverige ska anpassas till Europa är en lika obegriplig som dålig idé, skriver Gunilla Christenson.

För stor hänsyn till barnlösas önskemål

Det finns inte någon pålitlig gräns mellan altruistiskt och kommersiellt surrogatskap, konstaterar Ingemar Kjellmer.

DOME-projektets forskning är laglig och etisk

»Vi hoppas kunna övervinna eventuella motsättningar eller missförstånd«, skriver företrädare för DOME-projektet.

Etikprövningsnämnderna bör bli en enda myndighet

Centrala etikprövningsnämnden och de sex regionala nämnderna bör bli en enda myndighet, skriver Johan Munck och medförfattare.