Apropå! »Körkort« för digitala konsultationer

Apropå! »Körkort« för digitala konsultationer

Det räcker inte med en patient, en skärm och ett headset för att uppnå vårdkvalitet och patientsäkerhet i digitala vårdmöten. Ett utvärderingsverktyg kan användas som vägledning för handledare och verksamhetschefer vad det gäller minimum av medicinsk och konsultationskompetens, skriver Cecilia Bergsten och Christina Segerholt. (1 kommentar)

Resultatet av avskaffade jourlinjer måste tolkas annorlunda

Resultat av avskaffade jourlinjer feltolkas – det är snarast tvärtom

Vi ser inte att nedläggningen av kirurgdelen på akutmottagningen vid lasarettet i Lindesberg nattetid lett till besparingar i regionens budget. Den har inte heller gjort vården enklare, tryggare eller säkrare. Snarare tvärtom, skriver Ingemar Engstrand och Peter Jilke. (1 kommentar)

Läkare bör känna till ovanlig hudreaktion av Modernas vaccin

Läkare bör känna till ovanlig hudreaktion av Modernas vaccin

Nyligen rapporterade New England Journal of Medicine och JAMA Dermatology om en ovanlig hudreaktion av Modernas vaccin. Eftersom antalet vaccinationer ökar stadigt är kunskap om och erkännande av biverkningar av dessa nya vacciner avgörande, skriver Michiel van Nieuwenhoven. (1 kommentar)

Kan vi lita på den officiella statistiken om antalet läkare i Sverige?

Kan vi lita på officiella statistiken om hur många läkare som finns?

En felaktighet i Yrkesregistret påverkar statistiken om antalet specialistläkare i Sverige. För att garantera hög kvalitet på forskning och statistik, och i förlängningen viktiga samhällsbeslut som berör hälso- och sjukvården, måste vi ta frågan om olika registers kvalitet på allvar, skriver Emma Hagqvist och medförfattare. (6 kommentarer)

Unikt samarbete kan ge paradigmskifte inom vården

Unikt samarbete möjliggör paradigmskifte inom vården

Precisionsmedicin möjliggör säkrare diagnostik, effektivare behandlingar, färre vårdskador och ökad överlevnad. Karolinska institutet och Karolinska universitetssjukhuset har initierat ett samarbete för att ge ytterligare kraft åt utvecklingen på området, skriver Ole Petter Ottersen och medförfattare.

Apropå! Konsten att tämja »inkorgen«

Konsten att tämja din inkorg

Den ökade mängden e-postmeddelanden ökar risken för att viktig information missas, att e-brev inte når rätt person eller att det tar tid från viktiga arbetsuppgifter. E-post inom sjukvården ska användas på ett professionellt sätt, skriver Karolina Nowinski och Jonas Nordquist.

Klamydia: Dags att omvärdera den svenska modellen?

Klamydia: Dags att omvärdera den svenska modellen?

Vid ett internationellt expertmöte om framtida klamydiastrategi drogs slutsatsen att det är dags att skifta fokus från infektionskontroll till handläggning av sjukdom. När Folkhälsomyndigheten är mindre upptagen av coronapandemin är det hög tid att initiera ett rådslag om framtida strategi i Sverige, skriver Björn Herrman.

Skolhälsovården har en självklar roll i kampen mot smitta i skolan

Skolhälsovården har en självklar roll i kampen mot smitta i skolan

Antalet bekräftade dödsfall hos högstadie- och gymnasieelever till följd av covid-19 är 5/14 451 smittade (30 maj 2021). Det har tidvis varit nödvändigt att vidta drastiska åtgärder på grund av smittspridning, men har vi gjort tillräckligt för att hålla skolor öppna, skriver Michail Theodosiou och Josef Milerad.

Kostnaden måste vara rimlig i förhållande nyttan

TLV:s subventionsbegränsning för Forxiga beror på att företaget inte har visat om läkemedlet ger tillräcklig nytta i relation till kostnaden vid jämförelse med MRA som tillägg till basbehandling, skriver Sophia Brodin, enhetschef, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, i en replik på ett debattinlägg i LT.

Dapagliflozin vid HFrEF – anpassa subventioneringen till Fass

Dapagliflozin vid HFrEF – anpassa subventioneringen till Fass

I slutet av april 2021 godkände TLV att dapagliflozin ingår i läkemedelsförmånen vid behandling av patienter med HFrEF, men med en i vår mening olycklig formulering som begränsar behandlingen av patienter med HFrEF och skiljer sig från den indikation som Läkemedelsverket har godkänt, skriver Karl Swedberg och medförfattare.

Oetiskt med ombytta roller i vården av fetmasjukdom

Ombytta roller i vården av fetmasjukdom oetiskt

Fetmakirurgi är den enda evidensbaserade behandlingen vid svår fetmasjukdom med dokumenterad stor och bestående effekt. Inom kort kommer vi att få nationella riktlinjer för fetmabehandling, vilket vi hoppas ska förbättra situationen för patientgruppen på sikt, skriver Carl-Magnus Brodén och medförfattare. (2 kommentarer)

Tusentals dödliga doser kan finnas i svenska medicinskåp

Tusentals dödliga medicindoser kan finnas i svenska medicinskåp

Risken för klorokinförgiftning har ökat på grund av ökad förskrivning, vilken kan antas relatera till behandlingsstrategier som föreslogs mot covid-19 tidigt under coronapandemin. Förskrivande läkare bör uppmuntra patienter att returnera överblivna tabletter till apotek, skriver Anna Myrnäs och medförfattare.

Hindra inte läkarstudenter från att byta lärosäte

Hindra inte läkarstudenter från att byta lärosäte

Att kunna byta studieort är mycket värdefullt för läkarstudenter som behöver det. Därför är det olyckligt att en teknikalitet hindrar många från att byta lärosäte inom det gamla läkarprogrammet, skriver Sara Wide Gustafsson och medförfattare.

Primärvården kan ge god vård vid långvariga symtom efter covid-19

God vård inom primärvården vid långvariga symtom efter covid-19

I pandemins spår riktas nu fokus mot en annan utmaning för sjukvården: patienter med långvariga symtom efter covid-19. Ödmjukhet inför det växande kunskapsfältet är avgörande. Därför stödjer vi att forskningsmottagningar inrättas. Vi ser fram emot att primärvårdens medarbetare involveras på sådana mottagningar, skriver Oskar Lindfors och medförfattare.

Fortfarande oklart varför förbundet inte vill ha utredning om frivillig dödshjälp

Vi behöver en utredning om frivillig dödshjälp

Läkarförbundets nyligen publicerade enkätundersökning indikerar en klar ökning av läkaracceptansen av frivillig dödshjälp och troligen en ökande insikt om att den palliativa vården inte har lösningar på alla terminala problem, skriver 189 läkare i sin slutreplik i debatten om frivillig dödshjälp som förts i Läkartidningen. (7 kommentarer)

Patientgruppen gynnas av ett bättre kunskapsläge

Patientgruppen gynnas av ett förbättrat kunskapsläge

Alla involverade i vården av barn och unga med könsdysfori vill patientens bästa. För att uppnå detta behöver hela vårdkedjan samlas under en vårdgivare och all hormonbehandling följas upp inom ramen för kliniska studier, skriver företrädare för Astrid Lindgrens barnsjukhus i sin replik till ett debattinlägg i LT. (1 kommentar)

Oetiskt att stoppa behandling av unga transpersoner

Stopp för behandling av unga transpersoner är oetiskt

Patienter i transvården står i stark beroendeställning till vårdgivarna, och att endast ge unga patienter tillgång till hormoner inom ramen för forskningsstudier är djupt oetiskt, skriver Ida Linander och Axel Repka.

Många patienter med systolisk hjärtsvikt är underbehandlade

Många patienter med systolisk hjärtsvikt är underbehandlade

I det nationella vårdförloppet för hjärtsvikt understryks vikten av att optimal behandling når alla patienter. Hittills är dock grundläggande behandling med etablerade läkemedel kraftigt underanvänd, skriver Carmen Basic och medförfattare. (1 kommentar)

Vi arbetar alla för patientsäkerhet

Vi läkare som citeras i den artikel i Läkartidningen som Apoteksföreningen hänvisar till i sin debattartikel arbetar för att patienten ska få en bättre och säkrare användning av läkemedel. Det har vi gemensamt med Apoteksföreningen, skriver Susanne Bergenbrant Glas och medförfattare.

Orimligt att informera om risk när evidens saknas

Orimligt att informera om risk vid avsaknad av evidens

Trots avsaknad av evidens har Ivo beslutat att patienter ska informeras om risk för kärlskada i samband med nackmanipulation. Vi vill flytta fokus till forskning om risker och komplexa samband bakom kärlskada, skriver Fredrik Lange och Anders Mattson-Coll.